เข้าสู่เว็บไซต์ / เว็บบอร์ด
วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 5 ประการ , ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
[3 มี.ค.58] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงคลุมเตาอบไม้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
[27ก.พ.58] ประกาศ ออป.ส.ทม. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 
[27ก.พ.58] ประกาศ ออป.เหนือล่าง ครั้งที่ 4/2558 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
[27ก.พ.58] ประกาศ ออป.เหนือล่าง ครั้งที่ 3/2558 เรื่อง ประมูลขายไม้ยูคาลิปตัสยืนต้น สวนป่าบ้านด่านลานหอย แปลงปี 2516 และ 2517 
[26ก.พ.58] ประกาศ ออป. ครั้งที่ 9/2558 เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการวงจรเครือข่าย Internet ประจำปี 2558 
[23ก.พ.58] ประกาศ ออป.ครั้งที่ 8/2558 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
[23ก.พ.58] ประกาศ ออป.บ้านโป่ง ครั้งที่ 4/2558 เรื่อง ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ที่ทำออกจากสวนป่าไทรโยค 1 จ.กาญจนบุรี แปลงปี 2526 งวดที่ 2 จำนวน 29 กอง   
update : 3/3/58