เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์
[25/เม.ย./57] ประกาศ ออป.เขตขอนแก่น ครั้งที่ ขก.8/2557 เรื่อง ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักสวนป่านาด้วง จ.เลย 
[25/เม.ย./57] ประกาศ สอ. ออป. ครั้งที่ 7/2557 เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง และ คำสั่ง สอ. ที่ 15/2557 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง 
[25/เม.ย./57] ประกาศ ออป.เขตศรีราชา ครั้งที่ 13/2557 เรื่อง ประกาศประมูลจำหน่ายไม้กระถินเทพายืนต้น สวนป่าลาดกระทิง 
[24/เม.ย./57] ประกาศ ออป.ครั้งที่ 7/2557 เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง 
[24/เม.ย./57] ประกาศ ออป. ครั้งที่ 15/2557 เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบัสโดยสารปรับอากาศด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[23/เม.ย./57] ประกาศ ออป.แพร่ ครั้งที่ 53/2557 เรื่อง การจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าแม่สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่   
[22/เม.ย./57] ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
[22/เม.ย./57] ประกาศ ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3/2557 เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
[22/เม.ย./57] ประกาศ สำนักงานปลัดฯ 2 เรื่อง
1. ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องเพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา
2. ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
[22/เม.ย./57] ประกาศ ออป.ลำปาง ครั้งที่ 35/2557 เรื่องการจำหน่ายไม้สักท่อนตัดสางขยายระยะ แบบตลาดกลางค้าไม้
งานสวนป่าแม่จาง ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ 
 
[21/เม.ย./57] ผลการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์เก่า ยี่ห้อ Honda Accord ครั้งที่ 6/2557  
[18/เม.ย./57] ประกวดราราซื้อปุ๋ยเคมีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ ออป. ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2557 งวดที่ 1   
[18/เม.ย./57] ประกาศ ออป.แพร่ ครั้งที่ 51-52/2557 เรื่องการจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าวังชิ้น  
[11/เม.ย./57] ประกาศ ออป.แพร่ ครั้งที่ 49-50/2557 เรื่องการจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าขนแม่คำมี และสวนป่าแม่คำปอง - แม่สาย   
[11/เม.ย./57] ประกาศ ออป.แพร่ ครั้งที่ 48/2557 เรื่องการจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่านครน่าน อ.ภูเพียง จ.น่าน   
[11/เม.ย./57] ประกาศ ออป.ใต้ ครั้งที่ 5/2557 เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
update : 25/4/57