เข้าสู่เว็บไซต์ / เว็บบอร์ด
วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 5 ประการ , ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
[18 ธ.ค. 57] ร่าง TOR จัดซื้อปุ๋ยเคมี ประจำปี 2558 งวดที่ 1 ของ ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ 
[17 ธ.ค. 57] ประกาศ ออป. ครั้งที่ 53 เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานพร้อมติดตั้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
[17 ธ.ค. 57] ประกาศสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ครั้งที่ ๗๒/๒๕๕๗ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัด
“งานช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๘” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒ 
[16 ธ.ค. 57] ประกาศ ออป. ครั้งที่ 52/2557 เรื่อง ผลกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานภูมิทัศน์ร่องระบายน้ำธรรมชาติ และพื้นที่รอบอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านคชศาสตร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
[16 ธ.ค. 57] ประกาศ ออป.ลำปาง ครั้งที่ 93/2557 เรื่อง ประกาศจำหน่ายไม้สักท่อนตัดสางขยายระยะ แบบตลาดกลางค้าไม้ งานสวนป่าแม่ทรายคำ ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง 
[16 ธ.ค. 57] ประกาศ ออป.แพร่ ครั้งที่ 152/2557 เรื่อง ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน งานสวนป่าวังชิ้น จ.แพร่ 
[15 ธ.ค. 57] ประกาศ ออป.ขอนแก่น ครั้งที่ ขก.31/2557 เรื่อง ประกาศประมูลจำหน่ายไม้ซุงสัก,ซุงกระยาเลย ป่านอกโครงการ
ท้องที่ จ.ขอนแก่นและ จ.ร้อยเอ็ด 
 
[15 ธ.ค. 57] กำหนดโครงการบริการวิชาชีพสู่สังคม หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
เรื่อง การสร้างสื่อดิจิตอลเพื่อจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book 
 
[15 ธ.ค. 57] ประกาศ ออป.นครราชสีมา ครั้งที่ 39/2557 เรื่อง ประมูลขายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดงพลอง จังหวัดบุรีรัมย์   
[15 ธ.ค. 57] ประกาศ ออป.นครราชสีมา ครั้งที่ 38/2557 เรื่อง ผลการประมูลขายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดงพลอง จังหวัดบุรีรัมย์   
[15 ธ.ค. 57] ประกาศ ส.ธต. ครั้งที่ 6/2557 เรื่อง ผลการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดเครื่องปรับอากาศเก่า   
update : 18/12/57