ห้องประชุม 301  
ช่วงเวลา a = am , p = pm
ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 16:00 น.
     ห้องประชุม 302 (ยังไม่เปิดให้บริการ)  
     ห้องสมุด