1. โครงสร้างและคุณสมบัติคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป.
2. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป.
3. ประวัติกรรมการ (อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลค่ะ)
4. การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. ประจำปี 2553 / 2555
5. สภาพธุรกิจ
6. CG&CSR
7. การดำเนินการต่อผู้มีส่วนได้เสีย  
     อ.อ.ป. คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียจึงได้กำหนด  ระเบียบ อ.อ.ป.ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ.2552 เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานในเรื่องนี้