โครงการอบรมองค์กรคุณธรรม

            สำนักบริหารกลาง โดยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดฝึกอบรมโครงการองค์กรคุณธรรม ให้ผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. จำนวน 60 คน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. เห็นถึงความสำคัญของการเป็นองค์กรคุณธรรม เสริมสร้างภาพลักษณ์ของ อ.อ.ป. ในด้านคุณธรรม ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน มีกระบวนทัศน์ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมที่พึงประสงค์ โดย รศ. ปภัสวดี วีรกิตติ วิทยากรจากมูลนิธิยุวสถิรคุณและทีมงาน ในการนี้นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 301 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรุงเทพฯ