ร่วมแสดงความยินดีและสวัสดีปีใหม่ ปลัด ทส.

                 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เข้าสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวิจารย์ สิมาฉายา เนื่องในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป ณ อาคารกรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพฯ