ซ่อมฝายชะลอน้ำ

              เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 งานสวนป่าแม่มาย จ.ลำปาง นำโดย นายปรีชา รอดอ่อน หัวหน้างาน สวนป่าแม่มาย และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา วิทยาเขตลำปาง และราษฎรหมู่ 4 บ้านแม่อาง ร่วมกันขุดลอกตะกอนที่ทับถมและซ่อมแซมฝายชะลอ น้ำที่เกิดความเสียหายจากน้ำป่ากัดเซาะในพื้นที่หมู่ 4 บ้านแม่อาง เพื่อให้ฝายอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานชะลอ และกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง