งานสวนป่าแม่หอพระ สานต่อนโยบาย‘รัฐ’ลด‘ไฟป่า-หมอกควัน’

          เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 งานสวนป่าแม่หอพระ โดยนายสนธยา สารเสวก หัวหน้างานสวนป่า แม่หอพระ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายประชาชนในท้องถิ่น จัดกิจกรรมเพื่อสานต่อ นโยบายรัฐบาลลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับอาสาสมัครในท้องถิ่น จำนวน กว่า 30 คน ภายใต้ชื่อหลักสูตร “อาสาสมัครป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควันตำบลแม่หอพระ ประจำปี 2560” สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ งานสวนป่าแม่หอพระได้ส่งผู้ปฏิบัติงานในสังกัด จำนวน 8 คน พร้อมด้วยทีมตรวจป่า และทีมดับไฟป่างานสวนป่าแม่หอพระ เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครและเข้ารับการฝึกอบรม โดยในภาคเช้าเป็นการอบรมทฤษฎี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่หอพระ จ.เชียงใหม่ และในภาคบ่ายเป็นการ ฝึกภาคปฏิบัติ อาทิ การจัดการเชื้อเพลิง การทำแนวกันไฟ การดับไฟป่า และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อ รณรงค์ป้องกันไฟป่าและแก้ปัญหาหมอกควัน ณ บริเวณพื้นที่สวนป่าแม่หอพระ จ.เชียงใหม่