ออป.ใต้ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดแสดงนิทรรศการ “โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจ พอเพียง ๖๐”

                       องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จ.สุราษฎร์ธานี จัดแสดงนิทรรศการ “โครงการตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งองค์พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้ประโยชน์จาก โครงการตามแนวทางพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ ร.๙ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษา การประกอบอาชีพ รวมถึงการดำรงค์ชีวิตอย่างเหมาะสมพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริ ศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพภาคใต้ ค่ายวิภาวดีรังสิต จ.สุราษฎร์ธานี

                      สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ ลพสถิตย์ หัวหน้างานสวนป่าไชยา พร้อมด้วยนายสุขพงศ์ ไทรทอง หัวหน้างานสวนป่าสินปุน และ นายมนต์ชัย วัฒนะเชื้อ หัวหน้างานแผนงานและประเมินผล ออป.ใต้ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายสรุปให้กับผู้เข้า เยี่ยมชมนิทรรศการของ ออป.ใต้ ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตามพระราชดำริเรื่องการปลูกสร้าง สวนป่าไม้เศรษฐกิจ พร้อมนำชมตัวอย่างจำลองการปลูกสร้างสวนป่าไม้เศรษฐกิจขององค์การอุตสาหกรรมป่า-ไม้ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา