สหกรณ์ออมทรัพย์ อ.อ.ป. จัด “ประชุมใหญ่สามัญ-เลือกคณะกรรมการชุดใหม่”

                     เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จำกัด จัดให้มีการ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ขึ้น ณ ห้องฝึกอบรมสำนักทรัพยากรมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ สมาชิกทราบถึงผลประกอบการและกิจกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์ อ.อ.ป. ในรอบปีที่ผ่านมา

                    ภายในการจัดการประชุมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ อ.อ.ป. เข้าร่วมประชุม จำนวน 433 ราย นอกจากนั้นภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น สหกรณ์ออมทรัพย์ อ.อ.ป. ยังได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2560 (คณะกรรมการชุดที่ 29) จำนวน 8 ราย จากผู้ลงสมัครทั้งสิ้น 11 ราย เพื่อทดแทนคณะกรรมการชุดเก่า (คณะกรรมการชุดที่28) ที่หมด วาระ โดยจัดลำดับจากคะแนนจากมากไปหาน้อยดังนี้ ลำดับที่ 1 นายจอง มงคลสกุลฤทธิ์ 237 คะแนน , ลำดับที่ 2 นายไพรัตน์ ครุฑวิสัย 231 คะแนน , ลำดับที่ 3 นางจรรณจิรา สงวนเขียว 207 คะแนน , ลำดับที่ 4 นายพิษณุ ภูวดล 195 คะแนน , ลำดับที่ 5 นางสาวกนกวรรณ จันทร์เซ็ง 189 คะแนน , ลำดับที่ 6 นางเนาวนิต บุรุษานนท์ 186 คะแน , ลำดับที่ 7 นายไชยา จันทร์สว่าง 181 คะแนน และ ลำดับที่ 8 นายอรรถพงษ์ สุทธิพงษ์ 155 คะแนน