อ.อ.ป. เร่งผลิต ‘ตู้ยาจากไม้ป่าปลูก’ สนองนโยบายรัฐ

            นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เปิดเผยว่า จากประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 มีมติให้ร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเร่งรัดให้ ดำเนินการส่งเสริมให้มีการนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ในส่วนราชการให้เป็นรูปธรรมภายในปี 2560 ซึ่งในเรื่องนี้ รัฐบาลได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการ ต้องมีตู้ยาสมุนไพรประจำทุกส่วนราชการเพื่อเป็นการส่งเสริม การใช้ยาสมุนไพรให้แพร่หลาย และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศอีกทางหนึ่ง

             ซึ่ง อ.อ.ป. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ สร้างรายได้ให้กับรัฐ สนองนโยบายการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม และส่งเสริมให้ปลูกป่าเศรษฐกิจ ตลอดจนยังดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมไม้ แปรรูปไม้ และผลิตเครื่องเรือนไม้สักจากป่าปลูก ดังนั้น เพื่อให้การ ดำเนินงานของ อ.อ.ป. สอดรับกับนโยบายรัฐบาล อ.อ.ป. จึงได้ปรับแผนการดำเนินงานในด้านอุตสาหกรรมไม้ โดยการผลิต “ตู้ยาสมุนไพรไม้สัก” เพื่อรองรับ พ.ร.บ. สมุนไพรที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว โดยได้จัดทำตู้ยาไม้สักแบบแขวน ทำสีธรรมชาติ ขนาด 0.14 x 0.60 x 0.45 เมตร จำหน่ายในราคา 2,100.-บาท

             นอกจากนี้ นายพิชัยฯ ยังกล่าวต่อไปอีกว่า อ.อ.ป. จึงได้เสนอเรื่องการผลิตตู้ยาสมุนไพรไม้สักต้นแบบ ต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากได้รับความเห็นชอบและเปิดไฟเขียว ให้ดำเนินงานในเรื่องนี้ อ.อ.ป. จะเร่งผลิตตู้ยาไม้สักในจำนวนที่มากขึ้น ในเบื้องต้น อ.อ.ป. มุ่งเป้าหมายที่จำหน่าย ให้กับหน่วยงานในสังกัด ทส และส่วนราชการอื่นๆ ที่มีความประสงค์ที่จะจัดซื้อตู้ยาไม้สักจาก อ.อ.ป. ท้ายนี้ นายพิชัยฯ ยังย้ำชัดอีกว่า ไม้สักที่ อ.อ.ป. นำมาผลิตตู้ยาสมุนไพรในครั้งนี้ หรือผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนอื่นๆ ของ อ.อ.ป. ที่ผลิตขึ้นทุกชิ้นเป็นไม้สักจากสวนป่าเศรษฐกิจที่ อ.อ.ป.ได้ดำเนินการปลูกภายใต้การบริหารจัดการตาม หลักมาตรฐานสากลในการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน