ประชุมใหญ่ ส.บง. 60

            สำนักบัญชีการเงิน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่ประจำปี 2560 ซึ่งได้ถือปฏิบัติตามแนวนโยบายของ อ.อ.ป. เป็นประจำ ทุกปี โดยในครั้งนี้ได้จัดขึ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม ส.ทม. อาคารองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยได้กำหนดให้พนักงานในสังกัด ส.บง. แบ่งกลุ่มเพื่อจัดเตรียมเนื้อหาสรุปข้อมูลต่างๆ เพื่อรายงานให้พนักงาน ในสังกัดฯ ที่เข้าร่วมประชุม ได้รับทราบพร้อมกับตอบข้อซักถาม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสาระสำคัญที่มีความจำเป็นต่อระบบการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินขององค์การ โดยมีนางจีรนันท์ เมฆสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ครั้งนี้