สำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ (ออป.ใต้) ร่วมกับ การยางแห่งประเทศไทยเขต ภาคใต้ตอนบน (กยท.ภาคใต้ตอนบน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับราษฎรชาวสวนยางพาราในท้องถิ่นและผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้ในเรื่อง กระบวนการ\บริหารจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน พร้อมมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการ สวนยางภายใต้ชื่อหลักสูตร “การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน (FSC)” ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ไม้ยางนาราชาแห่งไพร สวนป่ากาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

            ภายในการจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการในครั้งนี้ นายสุชาติ ทับเคลียว ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ พร้อมด้วย นายปราโมทย์ หอมเอี่ยม ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนบน ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด และปิดการอบรม โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ , สำนักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ และการยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนบนเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา