อ.อ.ป. ตรวจเยี่ยม ‘ออป.เหนือบน - บ.เนเจอร์รอลอะกรีคัลเจอร์ จก.’

      เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและงบประมาณ และนายจอง มงคลสกุลฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานบริหารจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจภายใต้สังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน โดยมีนายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน และนายนิพล ปาอิน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

     จากนั้นนายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักธรรมชาติ ของ บริษัท เนเจอรอล อะกรีคัลเจอร์ จำกัด และร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของ บริษัทฯ ถึงความเป็นไปได้ในการที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะเพิ่มปริมาณการส่ง เศษไม้ ปลายไม้สัก ที่เหลือจากการทำไม้จากงานสวนป่าในเขตภาคเหนือบนให้กับทางบริษัทฯ

     ภายหลังจากการหารือ นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการพัฒนาบริหารและจัดการเศษไม้และวัชพืชในสวนป่าเพื่อนำไปผลิตเป็นปุ๋ยหมักธรรมชาติสามารถต่อยอดการเรียนรู้ให้แก่ชุมชนทั่วไป และเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า ตลอดจนเป็นการลดปัญหาเรื่องไฟไหม้ในฤดูแล้ง ซึ่งเป็นแนวทางในการช่วยลดสภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง.