เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้แนวคิด “การท่องเที่ยวสไตล์ใหม่ ใส่ใจความหลากหลายทางชีวภาพ” จัดโดยสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

      ภายในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และภาคประชาชนเข้าร่วมการเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ตลอดจนแนวทางการส่งเสริม พัฒนา และการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุม 4 จังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีความสำคัญในฐานะ “ผืนป่ามรดกโลก” อีกด้วย

     นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หรือ อ.อ.ป. สามารถนำแนวคิดที่ได้จากการเสวนาในครั้งนี้ไปปรับใช้กับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของ อ.อ.ป. ให้มีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนได้ และ อ.อ.ป. จะช่วยพลักดันการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักในคุณค่า เสริมสร้างการมีส่วนร่วมมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ให้ความรู้เชิงวิชาการร่วมไปกับการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน และร่วมรักษาดุลยภาพระหว่างการเจริญเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป