ประชุมคณะทำงานส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร

        เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ รองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะทำงานส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรคุณภาพในสวนป่าเศรษฐกิจขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานในโครงการ ตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจและโครงการเมืองสมุนไพรกลุ่มจังหวัด โดยได้รับเกียรติจาก เภสัชกรสมนึก สุชัยธนาวนิช ผู้อำนวยการกองพัฒนายาไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน และเข้าร่วมการหารือในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 301 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรุงเทพฯ