เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2560 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) โดยสำนักอำนวยการ ร่วมกับสำนักทรัพยากรมนุษย์ จัดอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างในสังกัดอ.อ.ป. จากทั่วประเทศ จำนวน 63 ราย ภายใต้ชื่อโครงการ “พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” ซึ่งเป็น พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย มีผลบังคับ 180 วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 24 ก.พ. 2560 จะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 23 ส.ค. 2560

            การอบรม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางสาวสุธาสินี ศรีมานะศักดิ์ นิติกรปฏิบัติการ กองการพัสดุ กระทรวงการคลัง เป็นวิทยากร โดยมีนายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดอบรม ณ ห้องอบรมสำนักทรัพยากรมนุษย์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรุงเทพฯ ภายหลังจากการอบรมดังกล่าว นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กล่าวว่า อ.อ.ป. เป็นหน่วยงานของรัฐ

           ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุอย่างต่อเนื่อง จึงเล็งเห็นความสำคัญในการอบรมเพื่อให้ความรู้และแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ อ.อ.ป. สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามข้อบังคับ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานเป็นหลักด้วย