องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดย สำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ (ส.วส.) เล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีและสารสนเทศ ที่ปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทและอำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสารสนเทศ ประจำปี 2560 “หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office” ซึ่งโปรแกรม MS-Office  เป็นชุดโปรแกรมสำนักงานซึ่งพัฒนาโดย ไมโครซอฟท์ (บริษัทผู้ผลิตและพัฒนาซอฟแวร์รายใหญ่ของโลก) โดยมีวัตถุประสงค์จัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรของ อ.อ.ป. ให้มีความเข้าใจในหลักการและวิธีการใช้งานโปรแกรม MS-Office และนำความรู้ที่ได้ไปสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 3 หลักสูตร 3 ขั้น (ขั้นพื้นฐาน ขั้นกลาง และขั้นสูง) ได้แก่ Microsoft Word โปรแกรมที่นิยมในการประมวลผลคำ มีความสามารถในการจัดรูปแบบตัวอักษร ย่อหน้า ใส่รูปภาพ จดหมายเวียน และอื่นๆ อีก มากมาย, Microsoft Excel  โปรแกรมที่ใช้ในการจัดทำตารางงาน มีความสามารถในการคำนวณสูตรต่างๆ พร้อมทั้ง ฟังก์ชันที่ช่วยในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ และ Microsoft Power Pointโปรแกรมนำเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ รวมถึงมีแม่แบบที่ช่วยให้ทำงานได้อย่างง่ายดาย และมีแอฟเฟ็คแบบต่างๆ ช่วยตกแต่งให้งานนำเสนอมีความสวยงาม

         ซึ่งระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 เป็นการฝึกอบรมหลักสูตร Microsoft Word (ขั้นกลาง) มีผู้เข้ารับ การฝึกอบรมรวม 4 รุ่น จำนวน 91 คน โดยมี นายประสิทธิ์ เกิดโต ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ เป็นประธาน เปิดการฝึกอบรม พร้อมกล่าวให้โอวาทกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ส.วส. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (สำนักงานกลาง) กรุงเทพฯ