สำนักทรัพยากรมนุษย์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง” เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลางได้พัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน และเป็นพลังขับเคลื่อนในการบริหารจัดการในทุกมิติ และทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อองค์กร และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้การปฏิบัติงานตามพันธกิจ บรรลุเป้าหมายขององค์กร การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องฝึกอบรมสำนักทรัพยากรมนุษย์ อ.อ.ป. กรุงเทพฯ ซึ่งนอกจากผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาบรรยายในห้องอบรมแล้ว ผู้เข้ารับการอบรม คณะเจ้าหน้าที่และคณะผู้บริหาร อ.อ.ป. นำโดยนายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตและการขายเฟอร์นิเจอร์ของกลุ่มบริษัท เอส บี เฟอร์นิเจอร์ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โดยมีนายสุพร ก้าวสัมพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ให้การต้อนรับ