นายทรงพล อาทรธุระสุข ผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมสัมพันธ์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมกลุ่มประสานงานบุคคลรัฐวิสาหกิจ สามัญ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานในสายงานบริหารงานบุคคล จากรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง จำนวน 125 คน