เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2560 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมกับจังหวัดลำปาง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และกิจกรรม Kick off เปิดตัวโครงการ “นครลำปาง สู่ความเป็นเมืองอารยสถาปัตย์ เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” นำร่องพื้นที่ชุมชนตัวอย่างในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ระบบขนส่งมวลชน และการขับเคลื่อนการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนพิการ โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมไอยราศุภสร สถาบันคชบาลแห่งชาติ

             ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง ภายในงาน ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแหล่งท่องเที่ยวที่ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตและการท่องเที่ยวของคนพิการ ผู้สูงอายุ และคนทุกวัย ให้กับ ส.คช. โดยมี นายสวัสดิ์ ตวงรัตน์หรดี ผอ.ส.คช. เป็นผู้รับมอบ