ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน...เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2560 นายเกษม วัยวุฒิ รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายทรงพล อาทรธุระสุข ผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมสัมพันธ์ ตรวจเยี่ยมพบปะผู้ปฏิบัติงาน ออป.เขตอุบลราชธานี เพื่อรับฟังและให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน โดยมีนายขวัญชัย สันติแสงทอง หัวหน้าฝ่ายจัดการผลผลิต และนายพิชัย ถมปัทม์ ผู้จัดการ ออป.เขตอุบลราชธานี ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภารกิจและความรับผิดชอบในภาพรวมของเขต ซึ่งรับผิดชอบดูแลสวนป่าพื้นที่ 100,363.11 ไร่ และภารกิจอื่นของ ออป. จังหวัดอุบลราชธานี ศรีษะเกษ ยโสธร มุกดาหาร และอำนาจเจริญ จากนั่นเดินทางไปตรวจเยี่ยมสวนป่ามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายพิชัย คณะคาย หัวหน้างานสวนป่า ให้การต้อนรับและนำชมพื้นที่สวนป่าในความรับผิดชอบ จำนวน 4,337 ไร่ ประกอบด้วยไม้ยูคาลิปตัส 1,537 ไร่ ไม้ยางพารา 2,700 ไร่ และไม้สัก 100 ไร่ ดำเนินการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจในระบบวนเกษตร โดยราษฎรมีส่วนร่วม จำนวน 74 ราย สำหรับในปี 2560 มีการทำไม้ยูคาลิปตัส รวม 5 สัญญา รวม 15,500 ตัน การผลิตน้ำยางพารา พื้นที่ 1,350 ไร่ จำนวน 150,000 กิโลกรัม การผลิตกล้าไม้ป่าธรรมชาติ จำนวน 47,020 กล้า การทำไม้ป่านอกโครงการ (ไม้สองข้างทาง) และในปี 2560 ได้รับงบประมาณ เข้ารับการรับรองมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน FSC พื้นที่ 3,006.319 ไร่