เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยสำนักกิจกรรมสัมพันธ์ เข้าร่วมจัดแสดง นิทรรศการ ภายใต้ชื่องาน “องค์ความรู้จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” ซึ่งจัดโดย องค์การจัดการน้ำเสีย ณ ห้องบีซีซี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้นำผลการดำเนินงานในโครงการอบรมเยาวชน เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ที่มีกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นกิจกรรมปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดของการจัดงานครั้งนี้ โดยในโอกาสนี้ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของ อ.อ.ป. อีกด้วย