นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรม - ป่าไม้ และ นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2560

       ซึ่งในโอกาสนี้ รักษาการแทนผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ได้นำเสนอการดำเนินงานเรื่อง การจัดตั้งโครงการตลาดกลางค้าไม้ ในพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของ อ.อ.ป. ในการเป็นตัวกลางเพื่อรองรับตลาดค้าไม้ ให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มช่องทางในการซื้อ – ขายไม้ ในราคายุติธรรมให้กับเกษตรกรผู้ปลูกป่าเศรษฐกิจ ต่อ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้เข้ารับการอบรมฯ ในครั้งนี้อีกด้วย