ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายประสิทธิ เกิดโต ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ สวนป่าไม้เศรษฐกิจ ในพื้นที่ ออป.เหนือล่าง ได้แก่ โรงค้าไม้แปรรูป ออป.เขตตาก จังหวัดตาก , สวนป่า พบพระ จังหวัดตาก , สวนป่าเมืองตาก – เชียงทอง จังหวัดตาก และสวนป่าบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายภาสกร มีวาสนา ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน และรักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง , ว่าที่ พ.ต.อภิชาติ จินดามงคล หัวหน้าฝ่ายจัดการผลผลิต ออป.เหนือบน และรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดการผลผลิต ออป.เหนือล่าง และนายอานนท์ บุญกัณฑ์ ผู้จัดการ ออป.เขตตาก ร่วมให้การต้อนรับ และสรุปผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการสวนป่าของ ออป.ภาคเหนือล่าง

         พร้อมนี้ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนฯ ได้มอบนโยบายการดำเนินงาน และเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจให้เกิดความยั่งยืน โดยการบริหารจัดการพื้นที่ต้องเน้นย้ำทางด้าน ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเปิดโอกาสให้ชุมชนรอบสวนป่าได้มีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการ และใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าร่วมกันแบบ “ระบบวนเกษตร” โดยการปลูกพืชเกษตร ในพื้นที่ป่าเศรษฐกิจของ อ.อ.ป. เป็นการสร้างรายได้เพิ่มและลดปัญหาการบุกรุกทำลายป่าเพื่อเป็นที่ทำกิน