เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายวิจารณ์ สิมะฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการบริหารและการปลูกสร้างสวนป่าและศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ในเขตจังหวัดแพร่ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยมี นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และ นายภาสกร มีวาสนา ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนให้การต้อนรับและนำดูงานในครั้งนี้

             สำหรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสวนป่าขุนแม่คำมี โดยมี นายปรีชา รอดอ่อน หัวหน้างานสวนป่าขุนแม่คำมี เป็นผู้รายงานการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจของสวนป่าขุนแม่คำมี พร้อมสาธิตวิธีการทำไม้และการชักลากไม้โดยช้าง จากนั้น พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. พร้อมคณะ ได้เดินทางสู่ “ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก จังหวัดแพร่” เพื่อชมกระบวนการดำเนินงานต่างๆ และเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ ซึ่งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ดังกล่าว ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 จากความร่วมมือระหว่าง อ.อ.ป. พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และวิสาหกิจชุมชน จ.แพร่ เพื่อเป็นต้นแบบของแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับไม้ด้วยเครื่องจักรอันทันสมัย, พัฒนาฝีมือแรงงานและยกระดับอุตสาหกรรมไม้ ตลอดจนส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชนในการใช้ไม้สัก จากป่าปลูกของ อ.อ.ป. ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อลดการลักลอบตัดไม้จากป่าธรรมชาติอีกทางหนึ่ง

           ซึ่งภายในบริเวณงานได้มีการจัดแสดงผลงานการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ทันสมัยจากหน่วยงานต่างๆ มากมาย เช่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วิทยาลัยชุมชนแพร่ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ และวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ต.ดอนมูล จ.แพร่ โดยผลงานที่นำมาจัดแสดงนั้น เกิดจากความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก จ.แพร่ นั่นเอง