ร่วมส่งเสริมพระพุทธศาสนา...เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา พุทธศักราช 2560 สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2560 และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีการถวายเทียนพรรษา สังฆทาน ผ้าอาบน้ำฝน แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดโสมนัสวรวิหาร กรุงเทพฯ