เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายทรงพล อาทรธุระสุข ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมไม้เศรษฐกืจ พร้อมด้วยนายมนต์ชัย น้อยฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนัก ประจำสำนักนวัตรกรรมไม้เศรษฐกิจ และนางสาววรรดี ทรัพย์ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม เดินทางไปตรวจติดตามการดำเนินงานประเด็นความไม่ สอดคล้องตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (FSC) ที่สวนป่าแม่เมาะ ออป.เหนือบน และร่วมสังเกตการณ์การตรวจประเมินมาตรฐานโรงงาน (Coc) ของผู้ตรวจประเมิน ที่เรงเลื่อยแม่เมาะ ออป.เหนือบน

                 โดยมีนายคมณ์ จำปาวัลย์ หัวหน้าฝ่ายจัดการผลผลิต ออป.เหนือบน นายทวี ทองอยู่แบบ ผู้จัดการโรงเลื่อยแม่เมาะ และนายสายัณฑ์ กลิ่นโลกัย หัวหน้างานสวนป่าแม่เมาะ ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในการดำเนินงาน