นโยบาย 5 ส. 

คณะกรรมการ 5 ส. 

บันทึกสั่งการ 5 ส. 

แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส. 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5 ส. 

ตารางติดตามผลการรายงานการดำเนินกิจกรรม 5 ส. 

คู่มือกิจกรรม 5 ส. 

5 ส. สำหรับพนักงาน.