กฏบัตร กก.คส ปี 2555  
คู่มือและหลักเกณฑ์ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ สคร 
   คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน            
  หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

การบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

 นโยบายบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป.  แบบฟอร์ม สตง.
 แผนบริหารความเสียง ปี 2558  แบบสอบถามควบคุมภายใน (สตง.)
   กิจกรรมการควบคุมภายใน ปี 2558

วาระการประชุม

รายงานการประชุม

 วาระการประชุม บริหารความเสียง ครั้งที่ 1-2558  รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารความเสียง ครั้งที่ 1-2558
 วาระการประชุม บริหารความเสียง ครั้งที่ 2-2558  รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารความเสียง ครั้งที่ 2-2558
 วาระการประชุม บริหารความเสียง ครั้งที่ 3-2558  รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารความเสียง ครั้งที่ 3-2558
   

  แบบฟอร์มการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2558 

 (บส.04) ผลความก้าวหน้าความเสี่ยง ปี 2558 (ระดับองค์กร)

 (ปย.1) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

 (แบบติดตาม ปย 2) ติดตามรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

  (ปย.2) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

  (ปอ.1) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

  (ปอ.2) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

  (ปอ.3) รายงานแผนการปรับปรังการควบคุมภายใน

  แบบฟอร์มการขอเพิ่มข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ อ.อ.ป.

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส

1. ผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1-2/2558

   1.1 ผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง

        1.1.1 รายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยง   ดาวน์โหลดไฟล์

        1.1.2 ข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยง   ดาวน์โหลดไฟล์

    1.2 ผลการดำเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

        1.2.1 รายงานผลการควบคุมภายในระดับองค์กร  ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (บส.04)
-ไตรมาสที่ 1-2/2558
-ไตรมาสที่ 3/2558
-ไตรมาสที่ 4/2558

รายงานผลการควบคุมภายในระดับองค์กร (ปอ.3)
-ไตรมาสที่ 1-2/2558
-ไตรมาสที่ 3/2558
-ไตรมาสที่ 4/2558