1. โครงการอบรมและศึกษาดูงานให้แก่นักศึกษา แรงงานใหม่ และประชาชน

รุ่นที่ 1-2

รุ่นที่ 3-4

รุ่นที่ 5

2. โครงการอบรมและศึกษาดูงานให้แก่นักศึกษา ให้แก่ช่างฝีมือในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 2

3. โครงการอบรมและศึกษาดูงานให้แก่นักศึกษา ให้แก่บุคลากรองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รุ่นที่ 1-2

4. โครงการอบรมและศึกษาดูงานให้แก่นักศึกษา ให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

รุ่นที่ 1-2