นามสงเคราะห์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

หน่วยงาน
ทีมผู้อำนวยการ
สำนักอำนวยการ
สำนักตรวจสอบภายใน
สำนักบัญชีและการเงิน
สำนักกิจกรรมสัมพันธ์
สำนักทรัพยากรมนุษย์
สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
สำนักกฎหมาย
สำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ
สำนักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ
สำนักอุตสาหกรรมไม้
สำนักธุรกิจการตลาด

อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

สำนักอำนวยการ โทร. 0 2282 3243 ต่อ 225 โทรสาร 0 2282 4197 E-Mail : fioem01@fio.co.th