สำนักบัญชีและการเงิน

มีผู้อำนวยการสำนัก (ระดับ 8-9) เป็นผู้รับผิดชอบ

-    งานบริหารทั่วไป มีหัวหน้างาน (ระดับ 5-6) เป็นผู้รับผิดชอบ

พนักงาน (ระดับ 4-5)

- พนักงาน (ระดับ 1-4)

- พนักงานปฏิบัติการ ( ชั้น 3)

              - ฝ่ายการเงิน  มีหัวหน้าฝ่าย (ระดับ 7-8) เป็นผู้รับผิดชอบ

   -        ส่วนบริหารการเงิน  (ระดับ 6-7)

-งานบริหารเงิน                  มีหัวหน้างาน (ระดับ 5-6) เป็นผู้รับผิดชอบ

- งานคลังเงิน                     มีหัวหน้างาน (ระดับ 5-6) เป็นผู้รับผิดชอบ

-งานเบิกจ่ายงบรัฐ             มีหัวหน้างาน (ระดับ 5-6) เป็นผู้รับผิดชอบ

-     ส่วนบัญชีการเงิน (ระดับ 6-7)

งานบัญชี                มีหัวหน้างาน (ระดับ 5-6) เป็นผู้รับผิดชอบ

-งานตรวจจ่าย          มีหัวหน้างาน (ระดับ 5-6) เป็นผู้รับผิดชอบ

          - ฝ่ายบัญชี มีหัวหน้าฝ่าย (ระดับ 7-8) เป็นผู้รับผิดชอบ

-    ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ (ระดับ 6-7)

- งานวิเคราะห์งบการเงิน                มีหัวหน้างาน (ระดับ 5-6) เป็นผู้รับผิดชอบ

- งานข้อมูลสถิติและสารสนเทศ              มีหัวหน้างาน (ระดับ 5-6) เป็นผู้รับผิดชอบ

-    ส่วนประมวลบัญชี 1 (ระดับ 6-7)

งานบัญชีภาคเหนือบน         มีหัวหน้างาน (ระดับ 5-6) เป็นผู้รับผิดชอบ

- งานบัญชีภาคเหนือล่าง              มีหัวหน้างาน (ระดับ 5-6) เป็นผู้รับผิดชอบ

-  งานบัญชีคชบาล                      มีหัวหน้างาน (ระดับ 5-6) เป็นผู้รับผิดชอบ

-    ส่วนประมวลบัญชี 2 (ระดับ 6-7)

                - งานบัญชีภาคกลาง                             มีหัวหน้างาน (ระดับ 5-6) เป็นผู้รับผิดชอบ

                - งานบัญชีภาคใต้                                 มีหัวหน้างาน (ระดับ 5-6) เป็นผู้รับผิดชอบ

- งานบัญชีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       มีหัวหน้างาน (ระดับ 5-6) เป็นผู้รับผิดชอบ