สำนักบัญชีและการเงิน 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

(1) ประมวลบัญชี บันทึกข้อมูลทางบัญชีด้วยระบบสารสนเทศ    

(2) วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน งบกระแสเงินสด และต้นทุนการผลิต ต้นทุนขาย    

(3) ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานทางด้านบัญชี ให้เป็นไปตามมาตรฐานสอดคล้อง กับพระราชบัญญัติการบัญชี และระเบียบการบัญชีของรัฐ     

(4) ทำหน้าที่รับจ่ายเงิน (Cashier) ของ อ.อ.ป.      

(5) บริหารการเงินและจัดหาแหล่งเงินทุน ให้มีต้นทุนทางการเงินที่สอดคล้องกับธุรกิจ และทันสถานการณ์    

(6) วางแผนบริหารจัดการทางด้านการเงิน จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการออกตราสาร การแปลงทรัพย์สิน สินค้าคงคลังเป็นทุน และการระดมทุน    

(7) ควบคุมการปฏิบัติงานทางการเงินให้เป็นไปตามแผนการเงิน การลงทุนลดภาระ ค่าใช้จ่ายทางการเงินของ อ.อ.ป.    

(8) บริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนของ อ.อ.ป. (Cash Flow)    

(9) ดำเนินการและกำกับดูแลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS การรายงาน  ข้อมูลในระบบ GFMIS - SOE และ GFMIS - TR ตามระเบียบของรัฐ    

(10) การให้บริการข้อมูล การประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก อ.อ.ป.     

(11) ดำเนินงานด้านข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและ การเงินของ อ.อ.ป.    

(12) คาดการณ์ วางแผน และบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงานที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย สามารถป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดจากความเสี่ยงในการดำเนินงาน    

(13) ตรวจสอบและกำกับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามเกณฑ์องค์กร ใสสะอาดด้วยความต่อเนื่อง    

(14) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและหรือตามที่ อ.อ.ป. มอบหมาย

งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการด้านบริหารทั่วไป ด้านบัญชีและการเงิน  ด้านบริหารงานบุคคล การพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำบัญชีทรัพย์สิน จัดทำแผนและงบประมาณของสำนัก ดูแล รักษาทรัพย์สินและรักษาความสะอาดสำนักงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3.1  ฝ่ายวิเคราะห์บัญชี  มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับติดตามดูแลเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน ของ อ.อ.ป. พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน  จัดทำงบต้นทุนผลิต ต้นทุนขาย รายละเอียดสินค้าคงเหลือ เงิน ลงทุนการปลูกสร้างสวนป่าแต่ละโครงการของ อ.อ.ป. เพื่อจัดส่งให้ ส.ต.ง. ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน   จัดส่ง ข้อมูลงบการเงินให้ ส.คร. และจัดส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIF-SOE   ท าการวิเคราะห์งบการเงิน  เพื่อรายงานผล การดำเนินงานทางบัญชีและผลกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (ค่า EP)  ให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ กำหนดนโยบายบัญชี แนวทางปฏิบัติทางด้านบัญชี  จัดเก็บรวมรวมข้อมูล  สถิติ  การให้บริการข้อมูลการประสานงานกับหน่วยงาน ภายในและภายนอก อ.อ.ป.  ควบคุมกำกับดูแลการบริหารงานของสำนัก  เช่น  การจัดทำแผนการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น  และพิจารณาเรื่องราวต่างๆ ทางด้านบัญชี ดำเนินงานด้านข้อบังคับ การกำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงินของ  อ.อ.ป.  พัฒนาโปรแกรมงานด้านบัญชี  ปรับปรุงแก้ไขงบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี  และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย       

3.1.1  ส่วนวิเคราะห์บัญชี  มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองการจัดทำงบการเงิน ของ อ.อ.ป. พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน  ตรวจสอบงบต้นทุนผลิต ต้นทุนขาย สินค้าคงเหลือ  เงินลงทุนการปลูกสร้างสวนป่าแต่ละโครงการ เพื่อจัดส่งให้ ส.ต.ง. ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน จัดส่งข้อมูลงบ การเงินให้ ส.คร. และกำกับดูแลการจัดส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIF-SOE  วิเคราะห์งบการเงิน  การคำนวณกำไรทางด้านเศรษฐศาสตร์ (ค่า EP) รวมทั้งการพัฒนาโปรแกรมงานด้านบัญชี  และพิจารณาเรื่องราว ต่างๆ ทางด้านบัญชี พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขงบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี การกำหนดระเบียบปฏิบัติงาน ทางด้านบัญชี และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3.1.1.1  งานวิเคราะห์งบการเงิน  มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการเร่งรัด ติดตามงบการเงินจากหน่วยงานต่างๆ ให้ส่งทันภายในกำหนด จัดทำงบการเงินรวมของ อ.อ.ป. วิเคราะห์งบการเงิน  จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน งบกระแสเงินสด การคำนวณกำไรทางด้านเศรษฐศาสตร์  (ค่า EP) การจัดทำรายละเอียดเงินลงทุนการปลูกสร้างสวนป่าของ อ.อ.ป. รวมทั้งการติดต่อประสานงานกับ  ส.ต.ง. เพื่อการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน การกำหนดประเภทบัญชี รหัสบัญชี รวมทั้งการพัฒนาโปรแกรม งานทางด้านบัญชี การกำหนดระเบียบปฏิบัติงานทางด้านบัญชี การบริการข้อมูลให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3.1.1.2  งานบัญชีข้อมูลสถิติ  มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการ จัดส่งข้อมูล งบการเงินในระบบ GFMIS – SOE ให้ครบถ้วนและทันกำหนดเวลา ตรวจสอบรวบรวมประมวลผลงบการเงินของ อ.อ.ป. และงบเงินอุดหนุนรัฐบาล จัดเก็บรายได้จากการขายทุกชนิดเทียบกับต้นทุนที่จำหน่าย ของ อ.อ.ป. ประมวลต้นทุนการผลิต ต้นทุนขาย จัดเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ ผลการดำเนินงานทางด้านบัญชีและ การเงิน ของทุกส่วนงาน ของสินค้าแต่ละประเภท รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การบริหารงานสำนักบัญชีและ การเงิน เช่น การจัดทำแผนงานของสำนัก การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การวิเคราะห์ อัตราส่วนทางการเงิน การประมาณการผลการดำเนินงานล่วงหน้า จัดการดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ ข้อมูลทางด้าน SOFTWARE และ HARDWARE จัดการสัมมนาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางด้านบัญชีและการเงิน และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3.2  ฝ่ายบริหารการเงิน  มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับติดตามดูแลด้านการบริหารการเงินของ      อ. อ.ป.  จัดทำรายงานสถานะทางการเงิน งบกระแสเงินสด ประมาณการรายรับ-จ่าย วิเคราะห์สถานการณ์ด้าน การเงินทั้งปัจจุบันและอนาคต  กำกับดูแลวงเงินสด  เงินฝากธนาคารในระบบศูนย์กำไร วางแผนและบริหาร การเงินสำหรับการดำเนินงานและการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  บริหารเงินกู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ศึกษาและเสนอแนะแนวทางในการระดมทุนจากแหล่งเงินทุน  พิจารณาเรื่องราวต่างๆ ทางด้านการเงิน  พิจารณา ให้ความเห็นการขอใช้งบประมาณลงทุนของ อ.อ.ป.  ดำเนินการเบิกเงินงบประมาณรัฐ ในระบบ GFMIS ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังและควบคุมติดตามผลการใช้งบประมาณรัฐ  กำหนดรูปแบบการรายงานและระเบียบปฎิบัติทางด้านการเงิน  ดำเนินการรับ-จ่ายเงินของ อ.อ.ป. เงินนอกบัญชี และเงินงบประมาณรัฐ  จัดทำข้อมูลทางการเงิน  เพื่อรายงานกระทรวงการคลัง  (สคร.และ สบน.)  ทางระบบ GFMIS - SOE  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                        3.2.1  ส่วนบริหารการเงิน  มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองงานการเงิน งานวิเคราะห์ การเงิน  งานบริหารและจัดหาเงินทุนและงานเบิกจ่ายงบรัฐ  ตลอดจนรับผิดชอบการบริหารจัดการให้การ หมุนเวียนของกระแสเงินสดของ อ.อ.ป. โดยรวมคล่องตัวขึ้น  จัดสรรเงินให้หน่วยงานมีเงินสดใช้จ่ายได้ทันความ ต้องการและทันเวลา  กำกับดูแลเงินสดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานในระบบรวมศูนย์  จัดทำรายงานหนี้ค้างจ่าย ประจำเดือนของ อ.อ.ป.  พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินเกินวงเงินที่กำหนด  ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาปรับปรุง โครงสร้างหนี้  รายงานการชำระหนี้เงินกู้ประจำเดือนต่อกระทรวงการคลัง  การพิจารณาเรื่องราวต่างๆ ทางด้าน การเงิน  พิจารณาอนุมัติการใช้งบประมาณลงทุนของ อ.อ.ป. และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3.2.1.1  งานวิเคราะห์การเงิน  มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการด้านการวิเคราะห์และ รายงานสถานการณ์ทางด้านการเงินทั้งปัจจุบันและอนาคต  จัดทำรายงานงบกระแสเงินสดประจำวันแล ะ ประจำเดือนเปรียบเทียบกับประมาณการ  จัดทำรายงานประมาณ การงบกระแสเงินสด  จัดทำรายงานหนี้ค้าง จ่ายประจำเดือนของ อ.อ.ป.  การพิจารณาเรื่องราวต่างๆ ทางด้านการเงิน  และรวบรวมสถิติทางการเงิน  กำหนด รูปแบบการรายงานและระเบียบปฏิบัติทางด้านการเงิน  พิจารณาอนุมัติการใช้งบประมาณลงทุนของ อ.อ.ป.  จัดทำข้อมูลทางการเงินรายงานกระทรวงการคลัง (สคร. และ สบน.) และ ส.ศช. ทางระบบ GFMIS - SOE  และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3.2.1.2  งานคลังเงิน   มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการด้านการรับ - จ่ายเงินของ อ.อ.ป.  เงินนอกบัญชีและเงินงบประมาณรัฐ  บันทึกบัญชีการรับ - จ่ายเงินและการโอนเงินทุกประเภท  รับเงินค่าไม้ส่งออกที่ขึ้นตาม L/C  การบริหารหนี้ค้างจ่ายของสำนักงานกลาง อ.อ.ป.  การเก็บรักษาเงินสดหลักประกันซอง  โฉนดที่ดินและเอกสารทางการเงินที่สำคัญของ อ.อ.ป.  การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงิน  การแจ้ง เปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของทุกหน่วยงาน  การจัดทำเอกสารหลักฐานการตอบรับเงินทุก ประเภทรวมทั้งเงินบริจาค  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3.2.1.3  งานบริหารและจัดหาเงินทุน  มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการในการ พิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุน  ศึกษาแนวทางในการระดมเงินทุนโดยใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อการดำเนินธุรกิจของ อ.อ.ป. และการลงทุนในธุรกิจทางเลือกอื่นๆ  วางแผนการกู้ยืมและจ่ายชำระคืน เงินกู้ ให้เหมาะสมกับสถานะทางการเงินของ อ.อ.ป.  บริหารเงินกู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  รวมทั้งการติดตาม ประเมินผลการใช้จ่ายเงินกู้ของโครงการลงทุนต่างๆ  เพื่อรายงานต่อ อ.อ.ป. และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไข ในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้  บริหารจัดการเงินสดหมุนเวียนของ อ.อ.ป. โดยรวมให้มีความคล่องตัว  จัดสรรเงิน ให้หน่วยงานมีเงินสดใช้จ่ายได้ทันความต้องการและทันเวลา กำกับดูแลเงินสดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานใน ระบบรวมศูนย์  พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินเกินวงเงินที่กำหนด  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3.2.1.4  งานเบิกจ่ายงบรัฐ  มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการด้านการตั้งเบิกจ่ายเงิน งบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลทุกประเภท (เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินงบกลาง รวมทั้งเงิน งบประมาณของหน่วยราชการที่โอนมาให้ อ.อ.ป. เบิกแทน)  การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลางในระบบ  GFMIS  และติดตามการรับเงินงบประมาณจากการวางฎีกา  การโอนเงินงบประมาณให้หน่วยงานและติดตามผล การใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  การ ขอกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปีและขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย  การนำส่งเงินงบประมาณคงเหลือคืนคลัง  การแจ้งเวียนระเบียบหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทราบ  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3.3  ฝ่ายประมวลบัญชี  มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับติดตามดูแลการปิดบัญชีของหน่วยงานผลิต และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานกลางด้วยการประมวลงบการเงินระดับภาค  ท าการแก้ไขปรับปรุงงบการเงิน พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน  การจัดทำงบต้นทุนผลิต ต้นทุนขายและรายละเอียดสินค้า   เงินลงทุนปลูกสร้างสวนป่าแต่ละโครงการ รายงานผลการดำเนินงานระดับภาคให้ผู้บริหารทราบ จัดส่งให้ ฝ่ายวิเคราะห์บัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินรวม อ.อ.ป. พิจารณาเรื่องราวต่างๆ ทางด้านบัญชี และปฏิบัติงานอื่นตามที่ ผู้บังคับบัญชามอบหมาย       

3.3.1  ส่วนบัญชีการเงิน  มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองการดำเนินการตรวจสอบ เอกสารหลักฐานก่อนการเบิกจ่ายเงิน  การดำเนินการทางด้านบัญชีต่างๆ ของหน่วยงานสนับสนุนในสังกัด ส านักงานกลาง  การจัดทำใบสำคัญที่เกี่ยวข้อง  การดำเนินการด้านบัญชีสวัสดิการต่างๆ ของ อ.อ.ป.  การจัดทำงบการเงิน  การจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ อ.อ.ป. และระเบียบของ ทางราชการแล้วจัดส่งให้หัวหน้าฝ่ายประมวลบัญชีทำการตรวจสอบ พร้อมทั้งพิจารณาเรื่องราวต่างๆ ของส่วนบัญชี การเงิน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย           

3.3.1.1  งานบัญชี  มีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินการทางด้านบัญชีของหน่วยงานสาย สนับสนุนและบัญชีสวัสดิการต่างๆ ในสำนักงานกลาง  การจัดทำใบสำคัญ  จัดทำประกันภัย การจัดทำทะเบียน เงินเดือน การบันทึกบัญชี การท าทะเบียนคุมทางบัญชีงบการเงิน พร้อมจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินของ หน่วยงานสายสนับสนุน โดยจัดแยกงบการเงินเป็นงบๆ พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน รับผิดชอบ การจัดทำงบประมาณประจำปีของสำนัก และทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วยงานสังกัด ส .นก. การพิจารณาเรื่องราว ต่างๆ ทางด้านบัญชี รวมทั้งการดำเนินการจัดทำรายละเอียดเงินกองทุน เงินบำเหน็จ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

3.3.1.2  งานตรวจจ่าย  มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับตรวจสอบเอกสาร หลักฐานก่อนการรับ-จ่ายเงิน ทุกประเภท พร้อมทั้งให้รหัส/ประเภทบัญชี ตรวจทะเบียนเงินเดือน และ รายละเอียดการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ของหน่วยงานสายสนับสนุนให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ อ.อ.ป. และ สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณของแต่ละสำนัก พิจารณาข้อหารือด้านการเบิกจ่าย รวบรวมระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติด้านบัญชีการเงิน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย       

3.3.2  ส่วนประมวลบัญชี 1  มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองงานการปิดบัญชีของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน - ภาคเหนือล่าง และสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ด้วยการ ประมวลงบการเงินของหน่วยสาขาระดับจังหวัด ระดับภาค ทำการแก้ไขปรับปรุงงบการเงินพร้อมรายละเอียด ประกอบงบการเงิน การจัดทำงบต้นทุนผลิต ต้นทุนขายและรายละเอียดสินค้า เงินลงทุนปลูกสร้างสวนป่าแต่ละ โครงการ รวบรวมงบการเงินของภาคเหนือและสถาบันคชบาล แห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ แล้วจัดส่งให้หัวหน้าฝ่าย ประมวลบัญชีทำการตรวจสอบ พร้อมทั้งพิจารณาเรื่องราวต่างๆ ทางด้านบัญชี  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ ผู้บังคับบัญชามอบหมาย                                    

3.3.2.1  งานบัญชีภาคเหนือบน  มีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับการ ดำเนินการทางด้านบัญชีขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในสังกัดภาคเหนือบน  โรงเลื่อยแม่เมาะ โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ และสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดทำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางด้านบัญชี การจัดทำ งบการเงิน การจัดทำสต๊อกสินค้า รายละเอียดประกอบงบการเงินในระดับสวนป่าและส่วนงานต่างๆ ระดับจังหวัด และรวบรวมงบการเงินจัดส่งให้หัวหน้าส่วนประมวลบัญชีทำการตรวจสอบพร้อมทั้งพิจารณาเรื่องราวต่างๆ ทางด้านบัญชีของส่วนงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย          

3.3.2.2  งานบัญชีภาคเหนือล่าง  มีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับการ ดำเนินการทางด้านบัญชีขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง และโรงเลื่อยกำแพงเพชร จัดทำเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานทางด้านบัญชี การจัดทำงบการเงิน การจัดทำสต๊อกสินค้า รายละเอียดประกอบงบการเงินในระดับสวน ป่าและส่วนงานต่างๆ ระดับจังหวัดและรวบรวมงบการเงินจัดส่งให้หัวหน้าส่วนประมวลบัญชีทำการตรวจสอบ รวมทั้งการพิจารณาเรื่องราวต่างๆ ทางด้านบัญชีของส่วนงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย       

3.3.3  ส่วนประมวลบัญชี 2  มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองการปิดบัญชีของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลางและภาคใต้ ด้วยการประมวลงบการเงินของหน่วยสาขาระดับจังหวัด ระดับ ภาค ทำการแก้ไขปรับปรุงงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน  การจัดทำงบต้นทุนผลิต  ต้นทุนขาย และรายละเอียดสินค้า เงินลงทุนปลูกสร้างสวนป่าแต่ละโครงการ  รวบรวมงบการเงินของ ภาคกลางและภาคใต้แล้วจัดส่งให้หัวหน้าฝ่ายประมวลบัญชีทำการตรวจสอบ พร้อมทั้งพิจารณาเรื่องราว ต่างๆ ทางด้านบัญชี  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3.3.3.1  งานบัญชีภาคกลาง  มีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินการ ทางด้านบัญชีขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง  จัดทำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางด้าน บัญชี การจัดทำงบการเงิน การจัดทำสต๊อกสินค้า รายละเอียดประกอบงบการเงิน ในระดับสวนป่าและ ส่วนงานต่างๆ ระดับจังหวัด และรวบรวมงบการเงินจัดส่งให้หัวหน้าส่วนประมวลบัญชีทำการตรวจสอบ พร้อมทั้งพิจารณาเรื่องราวต่างๆ ทางด้านบัญชีของส่วนงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับ- บัญชามอบหมาย   

3.3.3.2  งานบัญชีภาคใต้  มีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินการ ทางด้านบัญชีขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ จัดทำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางด้านบัญชี การจัดทำงบ การเงิน การจัดทำสต๊อกสินค้า รายละเอียดประกอบงบการเงิน ในระดับสวนป่าและส่วนงานต่างๆ ระดับจังหวัด และรวบรวมงบการเงินจัดส่งให้หัวหน้าส่วนประมวลบัญชีทำการตรวจสอบ รวมทั้ง การพิจารณาเรื่องราวต่างๆ ทางด้านบัญชีของส่วนงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย                                                                                                                                    

3.3.4  ส่วนประมวลบัญชี 3  มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองการปิดบัญชีขององค์การ อุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสำนักอุตสาหกรรมไม้ ด้วยการประมวลงบการเงินของหน่วยสาขา ระดับจังหวัด ระดับภาค ท าการแก้ไขปรับปรุงงบการเงิน พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน การจัดทำงบ ต้นทุนผลิต ต้นทุนขายและรายละเอียดสินค้า เงินลงทุนปลูกสร้างสวนป่าแต่ละโครงการ รวบรวมงบการเงินของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสำนักอุตสาหกรรมไม้แล้วจัดส่งให้หัวหน้าฝ่ายประมวลบัญชีทำการตรวจสอบ พร้อม ทั้งพิจารณาเรื่องราวต่างๆ ทางด้านบัญชี  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

3.3.4.1  งานบัญชีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินการ ทางด้านบัญชีขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดทำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทาง ด้านบัญชี การจัดทำงบการเงิน การจัดทำสต๊อกสินค้า รายละเอียดประกอบงบการเงิน ในระดับสวนป่าและส่วน งานต่างๆ ระดับจังหวัด และรวบรวมงบการเงินจัดส่งให้หัวหน้าส่วนประมวลบัญชีทำการตรวจสอบ พร้อมทั้งพิจารณาเรื่องราวต่างๆ ทางด้านบัญชีของส่วนงานที่รับผิดชอบ  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย

 

3.3.4.2  งานบัญชีอุตสาหกรรมไม้  มีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินการทางด้านบัญชีของ สำนักอุตสาหกรรมไม้  โรงงานผลิตภัณฑ์  โรงเลื่อยไม้กระยาเลย 1 โรงเลื่อยไม้กระยาเลย 2 จัดทำเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานทางด้านบัญชี การจัดทำงบการเงิน การจัดทำสต๊อกสินค้า รายละเอียดประกอบงบการเงิน ในระดับ สำนักและรวบรวมงบการเงินจัดส่งให้หัวหน้าส่วนประมวลบัญชีทำการตรวจสอบ รวมทั้ง การพิจารณาเรื่องราวต่างๆ ทางด้านบัญชีของส่วนงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย