รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายใน 

ประจำปี 2559

   
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 1/2559 Open  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 2/2559 Open  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 3/2559 Open  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 4/2559 Open  

 ประจำปี 2560

   
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 1/2560  Open  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 2/2560 Open  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 3/2560 Open  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 4/2560 Open  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 5/2560
Open  
ประจำปี 2563    
รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของ อ.อ.ป. ครั้งที่ 1/2563