คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อ.อ.ป. (ปี 2564)

  OPEN

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อ.อ.ป. (ปี2564)

  OPEN

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายใน (ประจำปี 2552)

Open to file

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายใน (ประจำปี 2560)