องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

สำนักบริหารกลาง

วันสถาปนา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ในปี 2560 นี้ วันครบรอบปีที่ 70 ในการสถาปนา อ.อ.ป. 

ตรงกับวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 ซึ่งได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดงานวันครบรอบการสถาปนา อ.อ.ป. ปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560

โดยนำเสนอที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาต่อไป พร้อมนี้ได้จัดทำระเบียบวาระการประชุมมาด้วยแล้ว

Copyright © 2017 , design by Parkmawang