องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

สำนักบริหารกลาง

ข้อมูลหน่วยงาน

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

            เดิมเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2490 มีหน้าที่หลักในการทำไม้ ต่อมารัฐบาลมีนโยบายในการทำป่าไม้สัก จึงได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. 2499 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในความดูแล     ของกระทรวงเกษตรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่รัฐบาลและประชาชนในการอุตสาหกรรมป่าไม้ และประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมป่าไม้ อาทิ       การทำไมและเก็บหาของป่า การแปรรูปไม้ การทำไม้อัด เป็นต้น

             ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 ได้มีการเพิ่มภารกิจในด้านการปลูกสวนป่า คุ้มครองป่า และบูรณะป่าไม้ จากนั้นในปี พ.ศ. 2546 ได้โอนมาอยู่ในความดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559 ได้มีการเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้     (ฉบับที่ 6) ซึ่งได้เพิ่มภารกิจในการปลูกฝัง เผยแพร่ ความรู้และทัศนคติในการดูแลรักษา บูรณะ และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้รวมถึงการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทยนอกจากนี้ยังได้ให้อำนาจ อ.อ.ป. ในการให้กู้และให้ยืมเงินเพื่อประโยชน์แก่กิจการของ อ.อ.ป. รวมถึงการให้ อ.อ.ป. ออกตราสารและพันธบัตรเพื่อการลงทุนเพื่อเป็นประโยชน์แก่กิจการของ อ.อ.ป.

Copyright © 2017 , design by Parkmawang