วิสัยทัศน์ อ.อ.ป. (FIO's Vision)

 

เป็นผู้นำการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้ของ อ.อ.ป.