ที่อยู่ :  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

         9 หมู่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 

โทร. 043-234546 

โทรสาร 043-243540