สำนักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ สังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามคำสั่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ 178/2552 เรื่อง ข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานและกำหนดหน้าที่ส่วนงานของ อ.อ.ป. พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ได้กำหนดให้สำนักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจเป็นหน่วยงานของ อ.อ.ป.โดยมีหน้าที่รับผิดชอบหลักในด้านการเรียนรู้สร้างสรรค์และแสวงหานวัตกรรมใหม่ด้านการศึกษาพัฒนาโครงการนวัตกรรม สร้างงานสร้างรายได้ และประสานงานความร่วมมือทั้งทางด้านวิชาการและการเงิน กับหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ