ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 มีมติเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดำเนินการร่วมกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยภายในปี 2558  โดยบูรณาการแนวทางการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้แผนปฏิบัติการ 3 ปี (ปี 2556 - 2558) โดยเฉพาะแผนงาน/โครงการที่มีลำดับความสำคัญสูง (Flagship Project) จำนวนกระทรวงละไม่เกิน 10 โครงการ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้เสนอโครงการ ซึ่งสำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้พิจารณาบรรจุไว้ใน Flagship Project แล้ว คือ

 

1. ส่งเสริมการปลูกสวนป่าภาคเอกชนและภาครัฐ ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน (Sustainable Forest Management : SFM) 

การดำเนินงานโครงการ การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล

การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (Sustainable Forest Management) ได้แพร่หลายไปทั่วโลก ผู้บริโภคกลุ่มประเทศต่างๆ จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษที่มาจากวัตถุดิบไม้ที่มีการจัดการแบบยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ผู้ผลิตจึงให้ความสำคัญกับแหล่งผลิตไม้ ที่ต้องมีการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ของโลก ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม รวมทั้งผลตอบแทนที่ดีต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกัน

การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการสวนป่าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้บริหารสวนป่ามีมุมมองที่กว้างขวางขึ้น ครอบคลุมด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสวนป่า ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงมีมาตรการในการยกระดับสวนป่า อ.อ.ป. ให้เป็นมาตรฐานสากล โดยใน ปี 2554 สวนป่า อ.อ.ป. ได้เข้าร่วมรับการรับรองการจัดารสวนป่าอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล จำนวน 4 สวนป่า และต่อมาในปี 2557 อ.อ.ป.ได้เข้าร่วมรับรองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในแผนงานที่ 1  โครงการ จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมานั้น ได้มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดทุกกระทรวง จัดทำแผนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยรัฐบาลให้งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงาน ซึ่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้เสนอโครงการเสริมสร้างมาตรฐานการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และได้รับอุดหนุนงบรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558 ในการส่งเสริมฯ สวนป่าเอกชนและสวนป่าของ อ.อ.ป. จำนวน 24 แห่ง