HCV (High Conservation Value)

พื้นที่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง (High Conservation Value Area) คือ พื้นที่ที่มีคุณค่าทางชีววิทยา นิเวศวิทยา สังคม หรือวัฒนธรรม ซึ่งคุณค่าเหล่านี้ถือว่ามีความโดดเด่น และมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลกซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 6 ประเภท ดังนี้

HCV 1 Biodiversity Values : พื้นที่ที่มีความสำคัญทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

- HCV 1.1 Protected areas : พื้นที่สงวนคุ้มครอง, พื้นที่มรดกโลก

- HCV 1.2 Rare, threatened or endangered species : พื้นที่ที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์สัตว์และพืชที่หายากถูกคุกคามหรือใกล้สูญพันธุ์

- HCV 1.3 Endemic species : พื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์ประจำถิ่น

- HCV 1.4 Seasonal concentrations of species : เป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ชั่วคราวของสัตว์ที่อพยพย้ายถิ่น ที่วางไข่และผสมพันธุ์ตามฤดูกาล รวมถึงพื้นที่แหล่งอาหารของสัตว์ เช่น เป็นที่อยู่อาศัยของนกที่อพยพในฤดูหนาว,พื้นที่วางไข่, ดินโป่งซึ่งเป็นแหล่งแร่ธาตุของสัตว์ป่าเป็นต้น

HCV 2 Large landscape : พื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติเป็นที่อยู่อาศัย และการดารงชีวิตของชนิดพันธุ์ที่มีจานวนมากและกระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งพื้นที่  

HCV 3 Ecosystems : พื้นที่ที่เป็นแหล่งระบบนิเวศที่หายากที่ถูกคุกคามและใกล้สูญพันธุ์

HCV 4 Basic ecosystems service in critical situations : พื้นที่ที่คุ้มครองป้องกันระบบนิเวศพื้นฐานในสภาวะวิกฤต ประกอบด้วย :

- HCV 4.1 Water catchments : พื้นที่ต้นน้ำ

- HCV 4.2 Erosion control : พื้นที่ควบคุมการพังทลายของดิน

- HCV 4.3 Barriers to destructive fire : พื้นที่ที่เป็นแนวป้องกันไฟ

HCV 5 Basic needs : พื้นที่ที่เป็นแหล่งรองรับในกิจกรรมแหล่งเก็บหาและใช้ประโยชน์ในปัจจัยพื้นฐานของชุมชนท้องถิ่นและของสัตว์ ประกอบด้วยอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค

HCV 6 Cultural identity : พื้นที่ที่เป็นแหล่งที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีของชุมชนท้องถิ่น เช่น เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา, ศาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชุมชนท้องถิ่นเคารพบูชา เป็นต้น

                             

ผลงาน

 

 

 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 มีมติเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดำเนินการร่วมกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยภายในปี 2558  โดยบูรณาการแนวทางการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้แผนปฏิบัติการ 3 ปี (ปี 2556 - 2558) โดยเฉพาะแผนงาน/โครงการที่มีลำดับความสำคัญสูง (Flagship Project) จำนวนกระทรวงละไม่เกิน 10 โครงการ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้เสนอโครงการ ซึ่งสำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้พิจารณาบรรจุไว้ใน Flagship Project แล้ว คือ โครงการจัดทำระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (Chain of Custody : CoC)

                การดำเนินงานโครงการ จัดทำระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (Chain of Custody: CoC)

จากปัญหาการลดลงของทรัพยากรป่าไม้ตามธรรมชาติ มีสาเหตุหลักจากการขาดความตระหนักในการใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างถูกวิธี มีการลักลอกตัดไม้จากป่าธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลต่อสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจโดยรวม การปลูกสร้างสวนป่าเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยรักษาทรัพยากรป่าไม้ในธรรมขาติ แต่ยังคงพบว่าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ที่จำหน่ายในตลาดปัจจุบันยังมีไม้จากป่าธรรมชาติปะปนอยู่ ซึ่งการจำแนกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ดังกล่าว  ยังมีความยากลำบากอยู่มาก เนื่องจากมาตรฐานในการควบคุมสินค้าและผลิตภัณฑ์ไม้ในประเทศไทยยังมีการให้ความสำคัญน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะพบว่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ไม้ต้องมีการรับรองว่าเป็นสินค้าที่มีการจัดการอย่างมีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งสินค้าดังกล่าวจะมีราคาสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าที่ไม้ได้รับการรับรอง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) จึงได้เริ่มเล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (Chain of Custody: CoC) ซึ่งเป็นสิ่งรับประกันได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมการบริการจัดการและธรรมาภิบาลที่ดี อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมและความตระหนักในการจัดการป่าไม้ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมให้สามารถแข่งขันในธุรกิจป่าไม้รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาธุรกิจป่าไม้ของประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกขน ให้สามารถเป็นที่ยอมรับในระดับสากลให้ได้

 

                ภารกรรมสำนักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ

สำนักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ (ส.ศ.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                   2.1 สนับสนุนการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาอ.อ.ป. ให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ

                   2.2 ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหานวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรที่มีอยู่ให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสร้างงาน สร้างรายได้

                   2.3 ศึกษาพัฒนาโครงการนวัตกรรม ประสานงานและทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปดำเนินการได้ในทางปฏิบัติ

                   2.4 ประสานความร่วมมือทั้งด้านวิชาการและการเงิน กับหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อยกระดับนวัตกรรมขององค์กร

                   2.5 เป็นที่ปรึกษา จัดการฝึกอบรม และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเกี่ยวกับมาตรฐานเพื่อการพัฒนาระบบการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

                   2.6 กำหนดมาตรฐานและออกเอกสารรับรองการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของประเทศไทย โดยความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เตรียมการจัดตั้งองค์กรแยกเป็นหน่วยงาน นิติบุคคลอิสระ เพื่อตรวจรับรองมาตรฐานพื้นที่และผลิตผลการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

2.7 ดำเนินงานด้านระเบียบ หลักเกณฑ์ และคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน

ของหน่วยงาน

                   2.8 คาดการณ์ วางแผนและบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงานที่รับผิดชอบให้เป็นตามเป้าหมาย สามารถป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดจากความเสี่ยงในการดำเนินงาน

                   2.9 ตรวจสอบและกำกับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามเกณฑ์องค์กร  ใสสะอาดด้วยความต่อเนื่อง

งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการด้านบริหารทั่วไป ด้านบัญชีและ

การเงิน ด้านบริหารงานบุคคล การพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำบัญชีทรัพย์สิน จัดทำแผนและงบประมาณของสำนัก ดูแล รักษาทรัพย์สินและรักษาความสะอาดสำนักงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 ฝ่ายนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับติดตามดูแล กิจกรรมการดำเนินงาน ต่างๆ ทางด้านการพัฒนานวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ การจัดการสวน ป่าไม้เศรษฐกิจและนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ตามหลักวิชาการป่าไม้ งานทางด้านเทคโนโลยี ไม้เศรษฐกิจและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี       ไม้เศรษฐกิจ เป็นที่ปรึกษาในการตรวจประเมินและออกแบบ แผนการจัดการ พื้นที่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง (High Conservation Value : HCV) ให้กับ สวนปาล์มน้ำมันของเอกชน และเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบและวางแผนระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนตาม มาตรฐาน FSC และระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (Chain of Custody : CoC) ของโรงงานผลิตภัณฑ์ ไม้ ให้กับเอกชนและภาครัฐ งานบริหารจัดการความเสี่ยง เสริมสร้างพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมการ /จัดการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจและนวัตกรรมเทคโนโลยีไม้เศรษฐกิจ ติดต่อประสานงานสร้างความเข้าใจและแสวงหา ความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านการเงิน และด้านอื่นๆ กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหรือสถาบันองค์กร ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการดำเนินงานเชิงบูรณาการทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ประยุกต์ใช้นวัตกรรมการจัดการสวนป่าและนวัตกรรมเทคโนโลยีไม้เศรษฐกิจ มาปรับปรุงประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการสวนป่า เสริมสร้างรายได้ ลดรายจ่าย โดยการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติการจัดการสวนป่าอย่าง ยั่งยืน เพื่ออำนวยประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ องค์ความรู้ ทางด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจ เทคโนโลยีไม้เศรษฐกิจและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง กับเทคโนโลยีไม้เศรษฐกิจทั้งภายในและนอกองค์กร และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

    ส่วนนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรอง กิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ทางด้านการพัฒนานวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ การจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจและนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ตามหลักวิชาการป่าไม้ งานทางด้านเทคโนโลยี ไม้เศรษฐกิจและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีไม้เศรษฐกิจ เป็นที่ปรึกษาในการตรวจประเมินและออกแบบ แผนการจัดการ พื้นที่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง (High Conservation Value : HCV) ให้กับ สวนปาล์มน้ำมันของเอกชน และเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบและวางแผนระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนตาม มาตรฐาน FSC และระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (Chain of Custody : CoC) ของโรงงานผลิตภัณฑ์ ไม้ให้กับเอกชนและภาครัฐ งานบริหารจัดการความเสี่ยง เสริมสร้างพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมการ จัดการสวนป่าเศรษฐกิจและนวัตกรรมเทคโนโลยีไม้เศรษฐกิจ ติดต่อประสานงานสร้างความเข้าใจและแสวงหา ความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านการเงิน และด้านอื่นๆ กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหรือสถาบันองค์กร ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการดำเนินงานเชิงบูรณาการทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ประยุกต์ใช้นวัตกรรมการจัดการสวนป่าและนวัตกรรมเทคโนโลยีไม้เศรษฐกิจ มาปรับปรุงประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการสวนป่า เสริมสร้างรายได้ ลดรายจ่าย โดยการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติการจัดการสวนป่าอย่าง ยั่งยืน เพื่ออำนวยประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ องค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจ เทคโนโลยีไม้เศรษฐกิจและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีไม้เศรษฐกิจทั้งภายในและนอกองค์กร และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

     งานนวัตกรรมการจัดการ มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการกิจกรรมการ ดำเนินงานต่างๆ ทางด้านการพัฒนานวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสวนป่า ไม้เศรษฐกิจ ตามหลักวิชาการป่าไม้เป็นที่ปรึกษาในการตรวจประเมินและออกแบบแผนการจัดการ พื้นที่ที่มีคุณค่า ด้านการอนุรักษ์สูง (High Conservation Value : HCV) ให้กับสวนปาล์มน้ำมันของเอกชน และเป็น ที่ปรึกษาในการออกแบบและวางแผนระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC และระบบควบคุมการ เคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (Chain of Custody : CoC) ของโรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ ให้กับเอกชนและภาครัฐ เข้าร่วม ประชุม อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เสริมสร้าง พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ ติดต่อประสานงานสร้างความเข้าใจและแสวงหาความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านการเงิน และด้านอื่นๆ กับ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหรือสถาบันองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการดำเนินงานเชิงบูรณาการทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ สวนป่า เสริมสร้างรายได้ ลดรายจ่าย โดยการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน เพื่ออำนวย ประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ องค์ความรู้ทางด้าน นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจ เทคโนโลยีไม้เศรษฐกิจและนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีไม้เศรษฐกิจทั้งภายในและนอกองค์กร และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

     งานนวัตกรรมเทคโนโลยี มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการกิจกรรมการ ดำเนินงานต่างๆ ทางด้านเทคโนโลยีไม้เศรษฐกิจ และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีไม้เศรษฐกิจ เสริมสร้างพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีไม้เศรษฐกิจ ติดต่อประสานงานสร้างความเข้าใจ และแสวงหาความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านการเงิน และด้านอื่นๆ กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หรือสถาบันองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการดำเนินงานเชิงบูรณาการทั้งในระดับ นโยบายและระดับปฏิบัติการ ด้านวัตกรรมเทคโนโลยีไม้เศรษฐกิจมาประยุกต์ ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการสวนป่า การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต การเสริมสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ดำเนินงานตามแนวปฏิบัติการ จัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน เพื่ออำนวยประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีไม้เศรษฐกิจและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ไม้เศรษฐกิจทั้งภายในและนอกองค์กร และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

   ส่วนจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับติดตามดูแลงานด้าน การเป็นที่ปรึกษา จัดการฝึกอบรม และประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานเพื่อการพัฒนาระบบการ จัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน วางแผนสนับสนุนด้านการตลาดเกี่ยวกับป่าและไม้เศรษฐกิจตามนโยบายของ รัฐบาล ดำเนินการกำหนดมาตรฐานและออกเอกสารรับรองการจัดการสวนป่าและไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของ ประเทศไทยโดยความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เตรียมการจัดตั้งองค์กรแยกเป็นหน่วยงาน/ นิติบุคคลอิสระเพื่อดำเนินการตรวจรับรองมาตรฐานพื้นที่และผลิตผลการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ส่งเสริมและจัดการอบรมด้านทรัพยากรอินทรีย์ จัดหาข้อมูลพัฒนา Technology แนวทางวิธีการใช้และกำหนด มาตรฐานการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจจากไม้และผลิตผลที่เกี่ยวเนื่อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย

     งานวางระบบการจัดการ มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเป็นที่ปรึกษา จัดการฝึกอบรม และประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานเพื่อการพัฒนาระบบการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน ส่งเสริมและจัดการอบรมด้านทรัพยากรอินทรีย์ วางแผนสนับสนุนด้านการตลาดเกี่ยวกับป่าและไม้ เศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล ดำเนินการกำหนดมาตรฐานการจัดการสวนป่าและไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน จัดหาข้อมูลพัฒนา Technology แนวทางวิธีการใช้และกำหนดมาตรฐานการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจจากไม้ และผลิตผลที่เกี่ยวเนื่อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

     งานรับรองการจัดการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการเตรียมการจัดตั้ง องค์กรแยกเป็นหน่วยงาน/นิติบุคคลอิสระเพื่อดำเนินการตรวจรับรองมาตรฐานพื้นที่และผลิตผลการจัดการสวนป่า เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ออกเอกสารรับรองการจัดการสวนป่าและไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของประเทศไทยโดยความ ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ฝ่ายนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับติดตามดูแล กิจกรรมการดำเนินงาน ต่างๆ ทางด้านการพัฒนานวัตกรรมสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก กลไกการพัฒนาที่ สะอาด ชีวมวล พลังงานทดแทนและโครงการพิเศษต่างๆ ทางด้านอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจเชิงนิเวศและนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจเชิงนิเวศ การใช้ประโยชน์จากไม้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้และเฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งผลผลิตต่างๆ ได้แก่ ยางพารา เป็นต้น โดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม งานบริหารจัดการความเสี่ยง เสริมสร้างพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมชีวมวล พลังงานทดแทนและโครงการ พิเศษต่างๆ ทางด้านอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจเชิงนิเวศ และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ไม้เศรษฐกิจเชิงนิเวศ ติดต่อประสานงานสร้างความเข้าใจและแสวงหาความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านการเงิน และด้านอื่นๆ กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหรือสถาบันองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ เพื่อการดำเนินงานเชิงบูรณาการทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ประยุกต์ใช้นวัตกรรมชีวมวล พลังงานทดแทน และนวัตกรรมอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจเชิงนิเวศ มาปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการสวนป่า พัฒนาองค์กร เสริมสร้างรายได้ ลดรายจ่าย โดยการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติการจัดการสวนป่า อย่างยั่งยืน เพื่ออำนวยประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ องค์ ความรู้ทางด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจ เทคโนโลยีไม้เศรษฐกิจและนวัตกรรมที่ เกี่ยวกับเทคโนโลยีไม้เศรษฐกิจทั้งภายในและนอกองค์กร และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

   ส่วนนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ทางด้านการพัฒนานวัตกรรมสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก กลไกการพัฒนาที่สะอาด ชีวมวล พลังงานทดแทนและโครงการพิเศษต่างๆ ทางด้านอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจเชิง นิเวศและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจเชิงนิเวศ การใช้ประโยชน์จากไม้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ไม้และเฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งผลผลิตต่างๆ ได้แก่ ยางพารา เป็นต้น โดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม งานบริหารจัดการความเสี่ยง เสริมสร้างพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมชีวมวล พลังงานทดแทนและโครงการ พิเศษต่างๆ ทางด้านอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจเชิงนิเวศ และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ไม้เศรษฐกิจเชิงนิเวศ ติดต่อประสานงานสร้างความเข้าใจและแสวงหาความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านการเงิน และด้านอื่นๆ กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหรือสถาบันองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ เพื่อการดำเนินงานเชิงบูรณาการทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ประยุกต์ใช้นวัตกรรมชีวมวล พลังงานทดแทน และนวัตกรรมอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจเชิงนิเวศ มาปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการสวนป่า พัฒนาองค์กร เสริมสร้างรายได้ ลดรายจ่าย โดยการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติการจัดการสวนป่า อย่างยั่งยืน เพื่ออำนวยประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ องค์ ความรู้ทางด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจ เทคโนโลยีไม้เศรษฐกิจและนวัตกรรมที่ เกี่ยวกับเทคโนโลยีไม้เศรษฐกิจทั้งภายในและนอกองค์กร และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

     งานนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ทางด้านชีวมวลและสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวมวลและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก กลไกการพัฒนาที่สะอาด พลังงานทดแทนและโครงการพิเศษต่างๆ เสริมสร้าง พัฒนาองค์ความรู้ ติดต่อประสานงานสร้างความเข้าใจ และแสวงหาความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านการเงิน และด้านอื่นๆ กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหรือสถาบันองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการดำเนินงานเชิงบูรณาการทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ประยุกต์ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการต่างๆ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต เสริมสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ดำเนินงานตามแนวปฏิบัติจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน เพื่ออำนวยประโยชน์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ องค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางด้านชีวมวล และสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมพลังงานทดแทนและโครงการพิเศษต่างๆ ทั้งภายในและนอกองค์กร และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

     งานนวัตกรรมชีวมวลเชิงนิเวศ มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ทางด้านอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจเชิงนิเวศและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจ เชิงนิเวศ การใช้ประโยชน์จากไม้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้และเฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งผลผลิตต่างๆ ได้แก่ ยางพารา เป็นต้น โดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านอุตสาหกรรม ไม้เศรษฐกิจเชิงนิเวศ ติดต่อประสานงานสร้างความเข้าใจและแสวงหาความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้าน การเงิน และด้านอื่นๆ กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหรือสถาบันองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ เพื่อการดำเนินงานเชิงบูรณาการทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ปรับปรุงประสิทธิภาพ ในงานทางด้านอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจเชิงนิเวศและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจ เชิงนิเวศ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต เสริมสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ดำเนินงานตามแนวปฏิบัติจัดการสวนป่าอย่าง ยั่งยืน เพื่ออำนวยประโยชน์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ องค์ความรู้ทางด้านอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจเชิงนิเวศและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจ เชิงนิเวศ ทั้งภายในและนอกองค์กร และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

โรงงานที่ผ่านการรับรอง ตามมาตรฐานสากล ปี 2557 ประกอบด้วย     

ชื่อโรงงาน

จังหวัด

ผลิตภัณฑ์

ชนิดไม้

บริษัทโตเกียวพาราวู้ด (1986) จำกัด

อุตรดิตถ์

พื้นไม้สัก,บานประตูไม้สัก

สัก

ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิจิตรปาเก้

สมุทรปราการ

ไม้แปรรูป,ไม้บันไดสำเร็จรูป

ยางพารา

โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

(โรงเลื่อยร้องกวาง)

แพร่

ไม้แปรรูป

สัก

โรงเลื่อยแม่เมาะ

ลำปาง

ไม้แปรรูป,ไม้ฟิงเกอร์จ๊อย

สัก

บริษัทอุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด

กทม.

ไม้พื้นสำเร็จรูปปาเก้,เฟอร์นิเจอร์ไม้สนาม

สัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงงานที่ผ่านการรับรอง ตามมาตรฐานสากล ปี 255๘ ประกอบด้วย 

ชื่อโรงงาน

จังหวัด

ผลิตภัณฑ์

ชนิดไม้

บริษัทโตเกียวพาราวู้ด (1986) จำกัด

ระยอง

โต๊ะและเก้าอี้

ยางพารา

บริษัทเฮงชัยวู้ด อิมเอ๊กซ์พอร์ต จำกัด

เชียงราย

โต๊ะและเก้าอี้

สัก

บริษัทคอนติเนนตัลบรรจุภัณฑ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

สมุทรปราการ

กล่องกระดาษ

-

ถาวรลำปาง

ลำปาง

โต๊ะและเก้าอี้ , ของเล่นเด็ก

ไม้สักและไม้นำเข้า

โรงเลื่อยไม้สักและผลิตภัณฑ์ (บางโพ)

กทม.

โต๊ะและเก้าอี้

สัก

                              ใบรับรอง (Certification)

หมวดหมู่รอง

สำนักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ สังกัด องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามคำสั่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ 178/2552  เรื่อง ข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานและกำหนดหน้าที่ส่วนงานของ อ.อ.ป. พ.ศ. 2552 ลงวันที่ ตุลาคม พ.ศ.2552 ได้กำหนดให้สำนักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจเป็นหน่วยงานของอ.อ.ป.โดยมีหน้าที่รับผิดชอบหลักในด้านการเรียนรู้สร้างสรรค์และแสวงหานวัตกรรมใหม่ด้านการศึกษาพัฒนาโครงการนวัตกรรม สร้างงานสร้างรายได้ และประสานงานความร่วมมือทั้งทางด้านวิชาการและการเงิน กับหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ