ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 มีมติเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดำเนินการร่วมกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยภายในปี 2558  โดยบูรณาการแนวทางการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้แผนปฏิบัติการ 3 ปี (ปี 2556 - 2558) โดยเฉพาะแผนงาน/โครงการที่มีลำดับความสำคัญสูง (Flagship Project) จำนวนกระทรวงละไม่เกิน 10 โครงการ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้เสนอโครงการ ซึ่งสำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้พิจารณาบรรจุไว้ใน Flagship Project แล้ว คือ โครงการจัดทำระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (Chain of Custody : CoC)

                การดำเนินงานโครงการ จัดทำระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (Chain of Custody: CoC)

จากปัญหาการลดลงของทรัพยากรป่าไม้ตามธรรมชาติ มีสาเหตุหลักจากการขาดความตระหนักในการใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างถูกวิธี มีการลักลอกตัดไม้จากป่าธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลต่อสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจโดยรวม การปลูกสร้างสวนป่าเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยรักษาทรัพยากรป่าไม้ในธรรมขาติ แต่ยังคงพบว่าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ที่จำหน่ายในตลาดปัจจุบันยังมีไม้จากป่าธรรมชาติปะปนอยู่ ซึ่งการจำแนกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ดังกล่าว  ยังมีความยากลำบากอยู่มาก เนื่องจากมาตรฐานในการควบคุมสินค้าและผลิตภัณฑ์ไม้ในประเทศไทยยังมีการให้ความสำคัญน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะพบว่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ไม้ต้องมีการรับรองว่าเป็นสินค้าที่มีการจัดการอย่างมีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งสินค้าดังกล่าวจะมีราคาสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าที่ไม้ได้รับการรับรอง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) จึงได้เริ่มเล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (Chain of Custody: CoC) ซึ่งเป็นสิ่งรับประกันได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมการบริการจัดการและธรรมาภิบาลที่ดี อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมและความตระหนักในการจัดการป่าไม้ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมให้สามารถแข่งขันในธุรกิจป่าไม้รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาธุรกิจป่าไม้ของประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกขน ให้สามารถเป็นที่ยอมรับในระดับสากลให้ได้