HCV (High Conservation Value)

พื้นที่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง (High Conservation Value Area) คือ พื้นที่ที่มีคุณค่าทางชีววิทยา นิเวศวิทยา สังคม หรือวัฒนธรรม ซึ่งคุณค่าเหล่านี้ถือว่ามีความโดดเด่น และมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลกซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 6 ประเภท ดังนี้

HCV 1 Biodiversity Values : พื้นที่ที่มีความสำคัญทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

- HCV 1.1 Protected areas : พื้นที่สงวนคุ้มครอง, พื้นที่มรดกโลก

- HCV 1.2 Rare, threatened or endangered species : พื้นที่ที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์สัตว์และพืชที่หายากถูกคุกคามหรือใกล้สูญพันธุ์

- HCV 1.3 Endemic species : พื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์ประจำถิ่น

- HCV 1.4 Seasonal concentrations of species : เป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ชั่วคราวของสัตว์ที่อพยพย้ายถิ่น ที่วางไข่และผสมพันธุ์ตามฤดูกาล รวมถึงพื้นที่แหล่งอาหารของสัตว์ เช่น เป็นที่อยู่อาศัยของนกที่อพยพในฤดูหนาว,พื้นที่วางไข่, ดินโป่งซึ่งเป็นแหล่งแร่ธาตุของสัตว์ป่าเป็นต้น

HCV 2 Large landscape : พื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติเป็นที่อยู่อาศัย และการดารงชีวิตของชนิดพันธุ์ที่มีจานวนมากและกระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งพื้นที่  

HCV 3 Ecosystems : พื้นที่ที่เป็นแหล่งระบบนิเวศที่หายากที่ถูกคุกคามและใกล้สูญพันธุ์

HCV 4 Basic ecosystems service in critical situations : พื้นที่ที่คุ้มครองป้องกันระบบนิเวศพื้นฐานในสภาวะวิกฤต ประกอบด้วย :

- HCV 4.1 Water catchments : พื้นที่ต้นน้ำ

- HCV 4.2 Erosion control : พื้นที่ควบคุมการพังทลายของดิน

- HCV 4.3 Barriers to destructive fire : พื้นที่ที่เป็นแนวป้องกันไฟ

HCV 5 Basic needs : พื้นที่ที่เป็นแหล่งรองรับในกิจกรรมแหล่งเก็บหาและใช้ประโยชน์ในปัจจัยพื้นฐานของชุมชนท้องถิ่นและของสัตว์ ประกอบด้วยอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค

HCV 6 Cultural identity : พื้นที่ที่เป็นแหล่งที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีของชุมชนท้องถิ่น เช่น เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา, ศาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชุมชนท้องถิ่นเคารพบูชา เป็นต้น

                             

ผลงาน