พันธกิจ

  • สนับสนุนการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนา อ.อ.ป. ให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ

  • ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหานวัตกรรมใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและการสร้างงานสร้างรายได้

  • ดำเนินการด้านการศึกษาพัฒนาโครงการนวัตกรรม ประสานงานและทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นำไปดำเนินการได้ในทางปฏิบัติ

  • ประสานความร่วมมือทั้งทางด้านวิชาการและการเงินกับหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับ นวัตกรรมขององค์การ