ภารกรรมสำนักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ

สำนักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ (ส.ศ.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                   2.1 สนับสนุนการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาอ.อ.ป. ให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ

                   2.2 ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหานวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรที่มีอยู่ให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสร้างงาน สร้างรายได้

                   2.3 ศึกษาพัฒนาโครงการนวัตกรรม ประสานงานและทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปดำเนินการได้ในทางปฏิบัติ

                   2.4 ประสานความร่วมมือทั้งด้านวิชาการและการเงิน กับหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อยกระดับนวัตกรรมขององค์กร

                   2.5 เป็นที่ปรึกษา จัดการฝึกอบรม และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเกี่ยวกับมาตรฐานเพื่อการพัฒนาระบบการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

                   2.6 กำหนดมาตรฐานและออกเอกสารรับรองการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของประเทศไทย โดยความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เตรียมการจัดตั้งองค์กรแยกเป็นหน่วยงาน นิติบุคคลอิสระ เพื่อตรวจรับรองมาตรฐานพื้นที่และผลิตผลการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

2.7 ดำเนินงานด้านระเบียบ หลักเกณฑ์ และคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน

ของหน่วยงาน

                   2.8 คาดการณ์ วางแผนและบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงานที่รับผิดชอบให้เป็นตามเป้าหมาย สามารถป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดจากความเสี่ยงในการดำเนินงาน

                   2.9 ตรวจสอบและกำกับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามเกณฑ์องค์กร  ใสสะอาดด้วยความต่อเนื่อง

งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการด้านบริหารทั่วไป ด้านบัญชีและ

การเงิน ด้านบริหารงานบุคคล การพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำบัญชีทรัพย์สิน จัดทำแผนและงบประมาณของสำนัก ดูแล รักษาทรัพย์สินและรักษาความสะอาดสำนักงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 ฝ่ายนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับติดตามดูแล กิจกรรมการดำเนินงาน ต่างๆ ทางด้านการพัฒนานวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ การจัดการสวน ป่าไม้เศรษฐกิจและนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ตามหลักวิชาการป่าไม้ งานทางด้านเทคโนโลยี ไม้เศรษฐกิจและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี       ไม้เศรษฐกิจ เป็นที่ปรึกษาในการตรวจประเมินและออกแบบ แผนการจัดการ พื้นที่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง (High Conservation Value : HCV) ให้กับ สวนปาล์มน้ำมันของเอกชน และเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบและวางแผนระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนตาม มาตรฐาน FSC และระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (Chain of Custody : CoC) ของโรงงานผลิตภัณฑ์ ไม้ ให้กับเอกชนและภาครัฐ งานบริหารจัดการความเสี่ยง เสริมสร้างพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมการ /จัดการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจและนวัตกรรมเทคโนโลยีไม้เศรษฐกิจ ติดต่อประสานงานสร้างความเข้าใจและแสวงหา ความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านการเงิน และด้านอื่นๆ กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหรือสถาบันองค์กร ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการดำเนินงานเชิงบูรณาการทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ประยุกต์ใช้นวัตกรรมการจัดการสวนป่าและนวัตกรรมเทคโนโลยีไม้เศรษฐกิจ มาปรับปรุงประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการสวนป่า เสริมสร้างรายได้ ลดรายจ่าย โดยการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติการจัดการสวนป่าอย่าง ยั่งยืน เพื่ออำนวยประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ องค์ความรู้ ทางด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจ เทคโนโลยีไม้เศรษฐกิจและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง กับเทคโนโลยีไม้เศรษฐกิจทั้งภายในและนอกองค์กร และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

    ส่วนนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรอง กิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ทางด้านการพัฒนานวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ การจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจและนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ตามหลักวิชาการป่าไม้ งานทางด้านเทคโนโลยี ไม้เศรษฐกิจและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีไม้เศรษฐกิจ เป็นที่ปรึกษาในการตรวจประเมินและออกแบบ แผนการจัดการ พื้นที่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง (High Conservation Value : HCV) ให้กับ สวนปาล์มน้ำมันของเอกชน และเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบและวางแผนระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนตาม มาตรฐาน FSC และระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (Chain of Custody : CoC) ของโรงงานผลิตภัณฑ์ ไม้ให้กับเอกชนและภาครัฐ งานบริหารจัดการความเสี่ยง เสริมสร้างพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมการ จัดการสวนป่าเศรษฐกิจและนวัตกรรมเทคโนโลยีไม้เศรษฐกิจ ติดต่อประสานงานสร้างความเข้าใจและแสวงหา ความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านการเงิน และด้านอื่นๆ กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหรือสถาบันองค์กร ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการดำเนินงานเชิงบูรณาการทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ประยุกต์ใช้นวัตกรรมการจัดการสวนป่าและนวัตกรรมเทคโนโลยีไม้เศรษฐกิจ มาปรับปรุงประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการสวนป่า เสริมสร้างรายได้ ลดรายจ่าย โดยการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติการจัดการสวนป่าอย่าง ยั่งยืน เพื่ออำนวยประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ องค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจ เทคโนโลยีไม้เศรษฐกิจและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีไม้เศรษฐกิจทั้งภายในและนอกองค์กร และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

     งานนวัตกรรมการจัดการ มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการกิจกรรมการ ดำเนินงานต่างๆ ทางด้านการพัฒนานวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสวนป่า ไม้เศรษฐกิจ ตามหลักวิชาการป่าไม้เป็นที่ปรึกษาในการตรวจประเมินและออกแบบแผนการจัดการ พื้นที่ที่มีคุณค่า ด้านการอนุรักษ์สูง (High Conservation Value : HCV) ให้กับสวนปาล์มน้ำมันของเอกชน และเป็น ที่ปรึกษาในการออกแบบและวางแผนระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC และระบบควบคุมการ เคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (Chain of Custody : CoC) ของโรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ ให้กับเอกชนและภาครัฐ เข้าร่วม ประชุม อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เสริมสร้าง พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ ติดต่อประสานงานสร้างความเข้าใจและแสวงหาความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านการเงิน และด้านอื่นๆ กับ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหรือสถาบันองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการดำเนินงานเชิงบูรณาการทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ สวนป่า เสริมสร้างรายได้ ลดรายจ่าย โดยการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน เพื่ออำนวย ประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ องค์ความรู้ทางด้าน นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจ เทคโนโลยีไม้เศรษฐกิจและนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีไม้เศรษฐกิจทั้งภายในและนอกองค์กร และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

     งานนวัตกรรมเทคโนโลยี มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการกิจกรรมการ ดำเนินงานต่างๆ ทางด้านเทคโนโลยีไม้เศรษฐกิจ และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีไม้เศรษฐกิจ เสริมสร้างพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีไม้เศรษฐกิจ ติดต่อประสานงานสร้างความเข้าใจ และแสวงหาความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านการเงิน และด้านอื่นๆ กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หรือสถาบันองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการดำเนินงานเชิงบูรณาการทั้งในระดับ นโยบายและระดับปฏิบัติการ ด้านวัตกรรมเทคโนโลยีไม้เศรษฐกิจมาประยุกต์ ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการสวนป่า การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต การเสริมสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ดำเนินงานตามแนวปฏิบัติการ จัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน เพื่ออำนวยประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีไม้เศรษฐกิจและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ไม้เศรษฐกิจทั้งภายในและนอกองค์กร และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

   ส่วนจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับติดตามดูแลงานด้าน การเป็นที่ปรึกษา จัดการฝึกอบรม และประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานเพื่อการพัฒนาระบบการ จัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน วางแผนสนับสนุนด้านการตลาดเกี่ยวกับป่าและไม้เศรษฐกิจตามนโยบายของ รัฐบาล ดำเนินการกำหนดมาตรฐานและออกเอกสารรับรองการจัดการสวนป่าและไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของ ประเทศไทยโดยความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เตรียมการจัดตั้งองค์กรแยกเป็นหน่วยงาน/ นิติบุคคลอิสระเพื่อดำเนินการตรวจรับรองมาตรฐานพื้นที่และผลิตผลการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ส่งเสริมและจัดการอบรมด้านทรัพยากรอินทรีย์ จัดหาข้อมูลพัฒนา Technology แนวทางวิธีการใช้และกำหนด มาตรฐานการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจจากไม้และผลิตผลที่เกี่ยวเนื่อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย

     งานวางระบบการจัดการ มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเป็นที่ปรึกษา จัดการฝึกอบรม และประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานเพื่อการพัฒนาระบบการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน ส่งเสริมและจัดการอบรมด้านทรัพยากรอินทรีย์ วางแผนสนับสนุนด้านการตลาดเกี่ยวกับป่าและไม้ เศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล ดำเนินการกำหนดมาตรฐานการจัดการสวนป่าและไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน จัดหาข้อมูลพัฒนา Technology แนวทางวิธีการใช้และกำหนดมาตรฐานการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจจากไม้ และผลิตผลที่เกี่ยวเนื่อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

     งานรับรองการจัดการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการเตรียมการจัดตั้ง องค์กรแยกเป็นหน่วยงาน/นิติบุคคลอิสระเพื่อดำเนินการตรวจรับรองมาตรฐานพื้นที่และผลิตผลการจัดการสวนป่า เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ออกเอกสารรับรองการจัดการสวนป่าและไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของประเทศไทยโดยความ ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ฝ่ายนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับติดตามดูแล กิจกรรมการดำเนินงาน ต่างๆ ทางด้านการพัฒนานวัตกรรมสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก กลไกการพัฒนาที่ สะอาด ชีวมวล พลังงานทดแทนและโครงการพิเศษต่างๆ ทางด้านอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจเชิงนิเวศและนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจเชิงนิเวศ การใช้ประโยชน์จากไม้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้และเฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งผลผลิตต่างๆ ได้แก่ ยางพารา เป็นต้น โดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม งานบริหารจัดการความเสี่ยง เสริมสร้างพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมชีวมวล พลังงานทดแทนและโครงการ พิเศษต่างๆ ทางด้านอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจเชิงนิเวศ และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ไม้เศรษฐกิจเชิงนิเวศ ติดต่อประสานงานสร้างความเข้าใจและแสวงหาความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านการเงิน และด้านอื่นๆ กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหรือสถาบันองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ เพื่อการดำเนินงานเชิงบูรณาการทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ประยุกต์ใช้นวัตกรรมชีวมวล พลังงานทดแทน และนวัตกรรมอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจเชิงนิเวศ มาปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการสวนป่า พัฒนาองค์กร เสริมสร้างรายได้ ลดรายจ่าย โดยการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติการจัดการสวนป่า อย่างยั่งยืน เพื่ออำนวยประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ องค์ ความรู้ทางด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจ เทคโนโลยีไม้เศรษฐกิจและนวัตกรรมที่ เกี่ยวกับเทคโนโลยีไม้เศรษฐกิจทั้งภายในและนอกองค์กร และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

   ส่วนนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ทางด้านการพัฒนานวัตกรรมสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก กลไกการพัฒนาที่สะอาด ชีวมวล พลังงานทดแทนและโครงการพิเศษต่างๆ ทางด้านอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจเชิง นิเวศและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจเชิงนิเวศ การใช้ประโยชน์จากไม้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ไม้และเฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งผลผลิตต่างๆ ได้แก่ ยางพารา เป็นต้น โดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม งานบริหารจัดการความเสี่ยง เสริมสร้างพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมชีวมวล พลังงานทดแทนและโครงการ พิเศษต่างๆ ทางด้านอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจเชิงนิเวศ และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ไม้เศรษฐกิจเชิงนิเวศ ติดต่อประสานงานสร้างความเข้าใจและแสวงหาความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านการเงิน และด้านอื่นๆ กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหรือสถาบันองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ เพื่อการดำเนินงานเชิงบูรณาการทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ประยุกต์ใช้นวัตกรรมชีวมวล พลังงานทดแทน และนวัตกรรมอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจเชิงนิเวศ มาปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการสวนป่า พัฒนาองค์กร เสริมสร้างรายได้ ลดรายจ่าย โดยการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติการจัดการสวนป่า อย่างยั่งยืน เพื่ออำนวยประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ องค์ ความรู้ทางด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจ เทคโนโลยีไม้เศรษฐกิจและนวัตกรรมที่ เกี่ยวกับเทคโนโลยีไม้เศรษฐกิจทั้งภายในและนอกองค์กร และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

     งานนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ทางด้านชีวมวลและสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวมวลและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก กลไกการพัฒนาที่สะอาด พลังงานทดแทนและโครงการพิเศษต่างๆ เสริมสร้าง พัฒนาองค์ความรู้ ติดต่อประสานงานสร้างความเข้าใจ และแสวงหาความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านการเงิน และด้านอื่นๆ กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหรือสถาบันองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการดำเนินงานเชิงบูรณาการทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ประยุกต์ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการต่างๆ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต เสริมสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ดำเนินงานตามแนวปฏิบัติจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน เพื่ออำนวยประโยชน์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ องค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางด้านชีวมวล และสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมพลังงานทดแทนและโครงการพิเศษต่างๆ ทั้งภายในและนอกองค์กร และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

     งานนวัตกรรมชีวมวลเชิงนิเวศ มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ทางด้านอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจเชิงนิเวศและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจ เชิงนิเวศ การใช้ประโยชน์จากไม้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้และเฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งผลผลิตต่างๆ ได้แก่ ยางพารา เป็นต้น โดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านอุตสาหกรรม ไม้เศรษฐกิจเชิงนิเวศ ติดต่อประสานงานสร้างความเข้าใจและแสวงหาความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้าน การเงิน และด้านอื่นๆ กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหรือสถาบันองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ เพื่อการดำเนินงานเชิงบูรณาการทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ปรับปรุงประสิทธิภาพ ในงานทางด้านอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจเชิงนิเวศและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจ เชิงนิเวศ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต เสริมสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ดำเนินงานตามแนวปฏิบัติจัดการสวนป่าอย่าง ยั่งยืน เพื่ออำนวยประโยชน์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ องค์ความรู้ทางด้านอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจเชิงนิเวศและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจ เชิงนิเวศ ทั้งภายในและนอกองค์กร และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย