สำนักอุตสาหกรรมไม้

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

(1)         วางระบบ พัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือในการแปรรูปผลผลิตจากไม้ เยื่อใย และไม้ในระบบการใช้ประโยชน์ไม้อย่างครบวงจร

(2)         วางแผนการลงทุนและบริหารจัดการ เพื่อการแปรรูปผลผลิตจากไม้ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการพัฒนาผลผลิต ผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ       ผลิต/ผลการผลิตสากล ตรงกับความต้องการของตลาด

(3)         ผลิต/จัดหาผลิตภัณฑ์จากไม้และเฟอร์นิเจอร์ เพื่อจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ

(4)         พัฒนาชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ บ้านและผลิตภัณฑ์บ้านไม้ เพื่อการจำหน่าย

(5)         รับบริการ แปรรูปไม้ อบ อัดน้ำยา ไส ตกแต่ง และพัฒนาเทคโนโลยีรักษาเนื้อเยื่อไม้

(6)         บริหารจัดการ ซ่อมแซมเครื่องจักรกล และศึกษาพัฒนาจัดหาเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับการพัฒนากิจการในโครงสร้างระบบการใช้ประโยชน์ไม้อย่าง   ครบวงจร

(7)         ดำเนินงานด้านระเบียบ หลักเกณฑ์ และคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน

(8)         นำส่งข้อมูลทางบัญชีที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องตามกำหนดเวลาให้สำนักบัญชีและการเงิน

(9)         คาดการณ์ วางแผน และบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย สามารถป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดจากความเสี่ยง   ในการดำเนินงาน

(10)     ตรวจสอบและกำกับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามเกณฑ์องค์กรใสสะอาดด้วยความต่อเนื่อง

(11)     ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและหรือตามที่ อ... มอบหมาย