สำนักอุตสาหกรรมไม้ ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้

1. ฝ่ายควบคุมผลิตภัณฑ์  มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับติดตามดูแลงานบริหารทั่วไป งานแผนงานและงบประมาณ งานบัญชีและการเงิน งานบริหารงานบุคคล งานทรัพย์สินและอาคารสถานที่ งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง  การปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ และคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของสำนัก  งานด้านบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บและจัดจำหน่ายไม้ตามนโยบายของรัฐไม้สวนป่าและอื่นๆ  ผลิตและจำหน่ายไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ ผลิตผลพลอยได้  ให้บริการอัดน้ำยาไม้ อบไม้ ไสไม้  จัดหาวัตถุดิบเพื่อนำมาจัดการให้เกิดประโยชน์  ตรวจสอบและกำกับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามเกณฑ์องค์การใสสะอาดด้วยความต่อเนื่อง  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1.1 ส่วนอำนวยการ  มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองงานบริหารทั่วไป งานแผนงานและงบประมาณ งานบัญชีและการเงิน งานบริหารงานบุคคล งานทรัพย์สินและอาคารสถานที่ งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง  การปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ และคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของสำนัก  ตรวจสอบและกำกับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามเกณฑ์องค์การใสสะอาดด้วยความต่อเนื่อง  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1.1.1 งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการด้านบริหารทั่วไป งานบัญชีและการเงิน งานบริหารงานบุคคล งานทรัพย์สินและอาคารสถานที่ งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง  การปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ และคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของสำนัก  ตรวจสอบและกำกับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามเกณฑ์องค์การใสสะอาดด้วยความต่อเนื่อง  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1.1.2 งานแผนงานและงบประมาณ  มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจ งบประมาณ และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน  การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผล ดำเนินงานตามระบบประเมินผล  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1.1.3 งานบัญชีและการเงิน  มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการด้านบัญชีและการเงิน  รวบรวมตรวจสอบเอกสารทางบัญชีและการเงิน  จัดทำงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน  และจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงิน  ดำเนินการด้านภาษีทุกประเภท  รวบรวมตรวจเอกสารและจัดทำรายงานทรัพย์สินและสินค้าคงเหลือทุกสิ้นปี และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1.2 ส่วนอุตสาหกรรมไม้บางโพ   มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองงานด้านบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บและจัดจำหน่ายไม้ตามนโยบายของรัฐไม้สวนป่าและอื่นๆ  ผลิตและจำหน่ายไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ ผลิตผลพลอยได้  ให้บริการอัดน้ำยาไม้ อบไม้ ไสไม้  จัดหาวัตถุดิบเพื่อนำมาจัดการให้เกิดประโยชน์  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1.2.1 งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการด้านบริหารทั่วไป งานบัญชีและการเงิน งานบริหารงานบุคคล งานทรัพย์สินและอาคารสถานที่ งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การดูแล ซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องจักรอุปกณ์ ด้านบัญชีและการเงิน รวบรวมตรวจสอบเอกสารทางบัญชีและการเงิน จัดทำงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน  และจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงิน  ดำเนินการด้านภาษีทุกประเภท  รวบรวมตรวจเอกสารและจัดทำรายงานทรัพย์สินและสินค้าคงเหลือทุกสิ้นปี การปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ และคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของสำนัก  ดำเนินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1.2.2 งานการค้า  มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการควบคุมสต๊อก รวบรวมตรวจสอบและจัดทำรายงานสินค้าคงคลังไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ทุกชนิด  การซื้อมา-ขายไป  ไม้แปรรูป ไม้ท่อน รับมอบ เฝ้ารักษา ควบคุมสต๊อก จัดกอง จำหน่าย ตรวจสอบและจัดทำรายงานสินค้าคงคลังไม้ตามนโยบายของรัฐไม้สวนป่าและอื่นๆ  การจัดหาสินค้าเพื่อการจำหน่ายให้กับหน่วยงานของทางราชการ  การแสวงหาแหล่งจำหน่ายสินค้า  การติดต่อหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำเสนอสินค้าของหน่วยงานและการให้บริหารหลังการขาย  ตรวจสอบรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน  ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลด้านสินค้าของ อ.อ.ป. กับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1.2.3 งานผลิตภัณฑ์  ทำหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการควบคุมการผลิตและการจำหน่ายสินค้าให้กับหน่วยราชการและเอกชนทั่วไป ทั้งที่ผลิตเองและผลิตอย่างครบวงจรตามใบสั่ง  แสวงหาวัตถุดิบและจัดทำผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  การนำสินค้าออกแสดง และจำหน่ายตามงานแสดงสินค้า  พัฒนารูปแบบสินค้าให้ทันสมัย  เสาะแสวงหาตลาดเพื่อการจำหน่ายสินค้า  รวบรวมตรวจสอบและดำเนินการจัดทำข้อมูล เพื่อติดตามหนี้สิน ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องตามตลาดทั่วไปเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบและราคา  ควบคุมดูแลสต๊อกสินค้าคงคลังให้มีปริมาณที่เหมาะสมและครบถ้วน  การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมงานด้านการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายสินค้า  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1.2.4 งานอบ - อัดน้ำยาไม้  ทำหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการด้านอบไม้ ไสไม้และอัดน้ำยาไม้ให้แก่ลูกค้าและของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนและนโยบายที่กำหนด  ควบคุมดูแลและตรวจสอบการรับ - จ่ายไม้ตามใบรับสินค้าที่มารับบริการ  ควบคุมการออกหลักฐานการนำไม้เคลื่อนที่ให้ถูกต้องตามระเบียบ  ควบคุมการจัดทำสมุดบัญชีรับ - จ่ายประจำเดือน สรุปรายปีเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตตรวจสอบลงนามผู้รับโอนในหนังสือกำกับไม้แปรรูปและประดิษฐกรรมโดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบการป่าไม้โดยเคร่งครัด  ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ด่านป่าไม้ และประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ควบคุมดูแลการแจ้งเอกสารการรับไม้เข้าบริการด่านป่าไม้ในเขตพื้นที่  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเหมาและขอเบิกเงินค่าจ้างเหมาแรงงานให้ถูกต้องตามระเบียบ ควบคุมดูแลเครื่องจักรอุปกรณ์ของงานในสังกัดให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเสมอ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. ฝ่ายควบคุมไม้แปรรูป  มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับติดตามดูแลงานทรัพย์สินและอาคารสถานที่ งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง  การปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ และคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของสำนัก  งานด้านบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บและจัดจำหน่ายไม้ตามนโยบายของรัฐไม้สวนป่าและอื่นๆ  ผลิตและจำหน่ายไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ ผลิตผลพลอยได้ ให้บริการอัดน้ำยาไม้ อบไม้ ไสไม้  จัดหาวัตถุดิบเพื่อนำมาจัดการให้เกิดประโยชน์  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย       

2.1 ส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย  มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองงานด้านบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บและจัดจำหน่ายไม้ตามนโยบายของรัฐไม้สวนป่าและอื่นๆ  ผลิตและจำหน่ายไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ ผลิตผลพลอยได้  ให้บริการอัดน้ำยาไม้ อบไม้ ไสไม้  จัดหาวัตถุดิบเพื่อนำมาจัดการให้เกิดประโยชน์  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2.1.1 งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการด้านบริหารทั่วไป งานบัญชีและการเงิน งานบริหารงานบุคคล งานทรัพย์สินและอาคารสถานที่ งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การดูแล ซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องจักรอุปกณ์ ด้านบัญชีและการเงิน รวบรวมตรวจสอบเอกสารทางบัญชีและการเงิน จัดทำงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน  และจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงิน  ดำเนินการด้านภาษีทุกประเภท  รวบรวมตรวจเอกสารและจัดทำรายงานทรัพย์สินและสินค้าคงเหลือทุกสิ้นปี การปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ และคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของสำนัก  ดำเนินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2.1.2 งานแปรรูปไม้  ทำหน้าที่ดำเนินการด้านการแปรรูปไม้ให้เป็นไปตามแผนและนโยบายที่ ส.อก กำหนด ควบคุมดูแลพนักงาน พนักงานปฏิบัติการและลูกจ้างให้มีประสิทธิภาพ ควบคุมดูแลการแปรรูปไม้ให้ได้มาตรฐานและควบคุมการจัดทำบัญชีไม้แปรรูปส่งมอบงานศูนย์กลางการค้าไม้ ควบคุมการจัดทำสต๊อกไม้ซุงและจัดทำรายละเอียดการนำไม้ซุงขึ้นเลื่อยประจำวัน  ควบคุมดูแลการบำรุง รักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ  ออกหนังสือกำกับไม้แปรรูปของส่วนฯ ให้เป็นไปตามระเบียบการป่าไม้โดยเคร่งครัด  ควบคุมบังคับบัญชาพนักงานฯ ในสังกัดให้ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย จัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้ถูกต้องสามารถรายงานได้ตามกำหนด พิจารณากลั่นกรองงานนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2.1.3 งานอบ - อัดน้ำยาไม้  ทำหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการด้านอบไม้ ไสไม้และอัดน้ำยาไม้ให้แก่ลูกค้าและของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนและนโยบายที่กำหนด  ควบคุมดูแลและตรวจสอบการรับ - จ่ายไม้ตามใบรับสินค้าที่มารับบริการ  ควบคุมการออกหลักฐานการนำไม้เคลื่อนที่ให้ถูกต้องตามระเบียบ  ควบคุมการจัดทำสมุดบัญชีรับ - จ่ายประจำเดือน สรุปรายปีเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาต  ตรวจสอบลงนามผู้รับโอนในหนังสือกำกับไม้แปรรูปและประดิษฐกรรมโดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบการป่าไม้โดยเคร่งครัด  ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ด่านป่าไม้ และประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ควบคุมดูแลการแจ้งเอกสารการรับไม้เข้าบริการด่านป่าไม้ในเขตพื้นที่  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเหมาและขอเบิกเงินค่าจ้างเหมาแรงงานให้ถูกต้องตามระเบียบ ควบคุมดูแลเครื่องจักรอุปกรณ์ของงานในสังกัดให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเสมอ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2.1.4 งานการค้า  มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการควบคุมสต๊อก รวบรวมตรวจสอบและจัดทำรายงานสินค้าคงคลังไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ทุกชนิด  การซื้อมา-ขายไป  ไม้แปรรูป ไม้ท่อน รับมอบ เฝ้ารักษา ควบคุมสต๊อก จัดกอง จำหน่าย ตรวจสอบและจัดทำรายงานสินค้าคงคลังไม้ตามนโยบายของรัฐไม้สวนป่าและอื่นๆ  การจัดหาสินค้าเพื่อการจำหน่ายให้กับหน่วยงานของทางราชการ  การแสวงหาแหล่งจำหน่ายสินค้า  การติดต่อหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำเสนอสินค้าของหน่วยงานและการให้บริหารหลังการขาย  ตรวจสอบรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน  ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลด้านสินค้าของ อ.อ.ป. กับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2.2 ส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา  มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองงาน

ด้านบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บและจัดจำหน่ายไม้ตามนโยบายของรัฐไม้สวนป่าและอื่นๆ  ผลิตและจำหน่ายไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ ผลิตผลพลอยได้  ให้บริการอัดน้ำยาไม้ อบไม้ ไสไม้  จัดหาวัตถุดิบเพื่อนำมาจัดการให้เกิดประโยชน์  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2.2.1 งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการด้านบริหารทั่วไป งานบัญชีและการเงิน งานบริหารงานบุคคล งานทรัพย์สินและอาคารสถานที่ งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การดูแล ซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องจักรอุปกณ์ ด้านบัญชีและการเงิน รวบรวมตรวจสอบเอกสารทางบัญชีและการเงิน จัดทำงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน  และจัดทรายงานทางบัญชีและการเงิน  ดำเนินการด้านภาษีทุกประเภท  รวบรวมตรวจเอกสารและจัดทำรายงานทรัพย์สินและสินค้าคงเหลือทุกสิ้นปี การปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ และคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของสำนัก  ดำเนินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2.2.2 งานแปรรูปไม้  ทำหน้าที่ดำเนินการด้านการแปรรูปไม้ให้เป็นไปตามแผนและนโยบายที่ ส.อก กำหนด ควบคุมดูแลพนักงาน พนักงานปฏิบัติการและลูกจ้างให้มีประสิทธิภาพ ควบคุมดูแลการแปรรูปไม้ให้ได้มาตรฐานและควบคุมการจัดทำบัญชีไม้แปรรูปส่งมอบงานศูนย์กลางการค้าไม้ ควบคุมการจัดทำสต๊อกไม้ซุงและจัดทำรายละเอียดการนำไม้ซุงขึ้นเลื่อยประจำวัน  ควบคุมดูแลการบำรุง รักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ  ออกหนังสือกำกับไม้แปรรูปของส่วนฯ ให้เป็นไปตามระเบียบการป่าไม้โดยเคร่งครัด  ควบคุมบังคับบัญชาพนักงานฯ ในสังกัดให้ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย จัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้ถูกต้องสามารถรายงานได้ตามกำหนด พิจารณากลั่นกรองงานนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2.2.3 งานอบ - อัดน้ำยาไม้  ทำหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการด้านอบไม้ ไสไม้และอัดน้ำยาไม้ให้แก่ลูกค้าและของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนและนโยบายที่กำหนด  ควบคุมดูแล และตรวจสอบการรับ - จ่ายไม้ตามใบรับสินค้าที่มารับบริการ  ควบคุมการออกหลักฐานการนำไม้เคลื่อนที่ให้ถูกต้องตามระเบียบ  ควบคุมการจัดทำสมุดบัญชีรับ - จ่ายประจำเดือน สรุปรายปีเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาต  ตรวจสอบลงนามผู้รับโอนในหนังสือกำกับไม้แปรรูปและประดิษฐกรรมโดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบการป่าไม้โดยเคร่งครัด  ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ด่านป่าไม้ และประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ควบคุมดูแลการแจ้งเอกสารการรับไม้เข้าบริการด่านป่าไม้ในเขตพื้นที่  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเหมาและขอเบิกเงินค่าจ้างเหมาแรงงานให้ถูกต้องตามระเบียบ ควบคุมดูแลเครื่องจักรอุปกรณ์ของงานในสังกัดให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเสมอ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2.2.4  งานการค้า   มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการควบคุมสต๊อก รวบรวมตรวจสอบและจัดทำรายงานสินค้าคงคลังไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ทุกชนิด  การซื้อมา-ขายไป ไม้แปรรูป ไม้ท่อน รับมอบ เฝ้ารักษาควบคุมสต๊อก จัดกอง จำหน่าย ตรวจสอบและจัดทำรายงานสินค้าคงคลังไม้ตามนโยบายของรัฐไม้สวนป่าและอื่นๆ  การจัดหาสินค้าเพื่อการจำหน่ายให้กับหน่วยงานของทางราชการ  การแสวงหาแหล่งจำหน่ายสินค้า  การติดต่อหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำเสนอสินค้าของหน่วยงานและการให้บริหารหลังการขาย  ตรวจสอบรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน  ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลด้านสินค้าของ อ.อ.ป. กับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย