การกำกับดูแลกิจการที่ดี
  แผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
          1.โครงการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร “ภายใต้ Model – F I O” ประจำปี 2564
          2. โครงการประกวดแนวคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปี 2564
              - การดำเนินการ (1)
          3. โครงการเผยแพร่รณรงค์ เพื่อเสริมสร้างทัศนคติ มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการทำงาน ประจำปี 2564
          4.โครงการส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณของ อ.อ.ป. ประจำปี 2564
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 [1.1] , [1.2],
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 [คลิก]
  รายงานผลการดำเนินงาน ป.ป.ช.
         - รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 (6 เดือนแรก)
         - รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562[1.1] , [1.2]
         - รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 (ไตรมาส 1) , (ไตรมาส 2) , (ไตรมาส 3) , (ไตรมาส 4)
         - รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 (ไตรมาส 1) , (ไตรมาส 2) , (ไตรมาส 3) , (ไตรมาส 4)
    มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม [2] , [3], [4], [5]
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
         - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
         - กิจกรรมการสร้างความผูกพันและธำรงรักษาบุคลากร ประจำปี 2564
         - กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ปี 2563 , ปี 2564
  การสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน
         - กิจกรรมยกย่องชมเชยผู้ปฏิบัติงาน ปี 2563 ,ปี 2564
         - กิจกรรม Happy Work Place ปี 2563 ,ปี 2564
         - โครงการ Talent Management
         - โครงการการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง 2564  ,ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent Management) ประจำปี 2564
  การประเมินความเสี่ยงประจำปี [ปี 2564]
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ปี 2564]
     

Copyright 2018 Forest Industry Organization. All rights reserved.