นโยบาย/แผน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  แผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ อ.อ.ป. ปี 2564-2568
  แผนการดำเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2564
  แผนพัฒนาบุคลากรของ อ.อ.ป. ประจำปี 2564
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563
ไตรมาส 1 , ไตรมาส 2 , ไตรมาส 3 , ไตรมาส 4
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564
ไตรมาส 1 , ไตรมาส 2, ไตรมาส 3 , ไตรมาส 4
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน

Copyright 2018 Forest Industry Organization. All rights reserved.